Maf­fi­a­be­kämp­ning – fos­ter­hem för bar­nen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det har be­skri­vits som ett mjukt va­pen mot maf­fi­an, men kanske mer ef­fek­tivt än tuf­fa tag: Ita­li­ens­ka myn­dig­he­ter om­hän­der­tar barn till maf­fi­a­med­lem­mar för att få bort dem ur den kri­mi­nel­la mil­jön.

Och mam­mor­na ger, li­te otip­pat, sitt stöd.

Me­to­den var från bör­jan ifrå­ga­satt, då ka­tols­ka kyr­kan var emot att man tog barn från för­äld­rar­na. Fy­ra år ef­ter att grep­pet bör­ja­de tilläm­pas är ton­gång­ar­na näs­tan de mot­sat­ta. Nya re­sur­ser an­slås till att flyt­ta på ung­do­mar som ris­ke­rar att gå ”i fäd­rens spår”, för in­om ’Ndrang­he­tan är brotts­lig­he­ten nå­got man är­ver.

’Ndrang­he­tan är en in­fly­tel­se­rik brotts­lig or­ga­ni­sa­tion med bas i Ka­labri­en. År 2014 häv­da­des i en rap­port att den tjä­nar mer peng­ar än Mc­do­nalds och Deutsche Bank till­sam­mans. ’Ndrang­he­tan är in­te ba­ra svår för myn­dig­he­ter att tränga in i, med star­ka in­ter­na lo­ja­li­tets­krav och tyst­hets­löf­ten är den ock­så svår att läm­na.

In­om pro­gram­met som kal­las ”Fria att väl­ja” har hit­tills 40 ung­do­mar pla­ce­rats i fos­ter­hem. Ton­å­ring­ar­na har från un­ge­fär 15 års ål­der flyt­tats till mil­jö­er utan­för Ka­labri­en, på hem­lig ort.

Nu ta­lar man ock­så om att bör­ja tilläm­pa me­to­den i fler land­sän­dar än Ka­labri­en.

Do­ma­ren Ro­ber­to Di Bel­la tog ini­ti­a­tiv till pro­gram­met vid en ung­doms­dom­stol i Reg­gio när han såg att de unga som ställ­des in­för ho­nom var barn till per­so­ner han lå­tit lå­sa in på 1990-ta­let. I ett sam­tal med ny­hets­by­rån AFP häv­dar han att re­sul­ta­ten av pro­gram­met va­rit ”ex­tra­or­di­nä­ra”.

Det har ock­så fått en ovän­tad bi­ef­fekt: möd­rar­nas re­volt. Mam­mor till unga i risk­zo­nen har i smyg bett att de­ras barn ska flyt­tas hem­i­från, el­ler till och med bett om att själ­va få flyt­ta från hemtrak­ten. En del har bli­vit upp­gifts­läm­na­re till po­li­sen. (TT-AFP)

FOTO: ADRIANA SAPONE/AP

Ita­li­ensk po­lis gri­per i sam­ar­be­te med fe­de­ral ame­ri­kansk po­lis (FBI) en miss­tänkt med­lem i ’Ndrang­he­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.