Fak­ta: Al­ter­na­tiv för Tyskland

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Al­ter­na­tiv för Tyskland (AFD), el­ler Al­ter­na­ti­ve für Deutschland på tys­ka, grun­da­des 2013. Par­ti­et fick snabbt upp­sving i opi­ni­o­nen, men miss­lyc­ka­des med att kom­ma in i för­bunds­da­gen sam­ma år.

Till en bör­jan fo­ku­se­ra­de par­ti­et på följ­der­na av eu­rokri­sen, som man an­såg ha­de han­te­rats fel­ak­tigt av Mer­kel­re­ge­ring­en. Vid en ex­train­satt par­ti­kon­gress som­ma­ren 2015 rös­ta­des den li­be­ral­kon­ser­va­ti­ve par­ti­ord­fö­ran­den och eko­no­mi­pro­fes­sorn Bernd Luc­ke bort, och Frau­ke Petry tog över le­dar­ska­pet med Jörg Meuthen vid sin si­da. Se­dan dess har den po­li­tis­ka in­rikt­ning­en bli­vit allt­mer na­tio­nal­kon­ser­va­tiv och re­to­ri­ken islam­fi­ent­lig och kraf­tigt in­vand­rings­kri­tisk.

Un­der 2016 ha­de AFD sto­ra fram­gång­ar i del­stats­va­len i bland an­nat Sach­sen-an­halt, Rhe­in­landp­falz, Ba­den-württem­berg och Meck­len­burg-vor­pom­mern. Där­ef­ter sked­de en ned­gång i opi­ni­ons­stöd, vil­ket många be­dö­ma­re del­vis för­kla­rar med de många per­son­kon­flik­ter­na i par­ti­et. Vid kon­gres­sen i Köln i vå­ras ut­sågs Alice Wei­del och Alex­an­der Gau­land till topp­kan­di­da­ter in­för hös­tens par­la­mentsval, se­dan Frau­ke Petry för­kla­rat att hon in­te kan­di­de­ra­de.

I en opi­ni­ons­mät­ning pub­li­ce­rad av pub­lic ser­vice-bo­la­get ARD i tors­dags (6 ju­li) får AFD stöd av 9 pro­cent av väl­jar­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.