Fak­ta: Vol­ker Ole­ni­cak om ...

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

... ut­bild­nings­po­li­tik: ”Po­li­ti­ker­na som all­tid lar­mar och gör sig till, var finns de när det gäl­ler att vi knappt har någ­ra lä­ra­re i sko­lor­na, el­ler de mas­si­va miss­lyc­kan­de­na i un­der­vis­ning­en? Då hörs inga ra­ma­skrin.”

... flyk­ting­kri­sen: ”Al­la män­ni­skor som hjäl­per till att öka väl­stån­det mås­te va­ra väl­kom­na. Men om jag flyt­tar till Sve­ri­ge är det själv­klart att jag an­pas­sar mig till se­der­na där. Om jag in­te kan det, el­ler in­te vill, då mås­te jag fa­ni­mig stan­na hem­ma.”

... islam: ”En gång var jag på en li­ten ö i när­he­ten av Ba­li. Jag gick där längs stran­den när en mu­ezzin bör­ja­de ro­pa ut bö­nen i mos­kén, och jag tyck­te in­te att det var sär­skilt an­ge­nämt. Jag är ing­en vän av kyr­kan hel­ler, men den hör till vår tra­di­tion.”

... topp­kan­di­da­ter­na Alice Wei­del och Alex­an­der Gau­land: ”De är okej. Som ’os­si’ (ti­di­ga­re öst­tysk) ha­de jag kanske öns­kat mig nå­gon som kom från öst. Men vår par­ti­le­da­re Frau­ke Petry har ju fått barn nu, och val­kam­panj är så klart svårt att kom­bi­ne­ra med en be­bis.”

... ”god­hets­a­post­lar”: ”För det mesta är det de som le­ver på bi­drag, som an­tag­li­gen ald­rig har ar­be­tat. De vill ut­ro­pa so­ci­a­lism och väl­stånd åt al­la. Men var­i­från ska peng­ar­na kom­ma?” (TT)

Alice Wei­del.

Alex­an­der Gau­land.

Frau­ke Petry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.