Tung helg för Mar­cus A

STCC: VÄST­KUST­LOP­PET

Hallands Nyheter - - Sporten -

Hem­ma­hop­pet Mar­cus An­ner­vi fort­sat­te sin då­li­ga trend un­der hel­gens Väst­kust­lopp. Fal­ken­ber­ga­ren ha­de in­för hel­gen en­dast skram­lat ihop fem po­äng och in­te hel­ler den­na gång lyc­ka­des han med att ta någ­ra po­äng.

”Det ex­plo­de­rar i slu­tet på ra­kan där jag lig­ger i 210 km/ tim. Jag ska brom­sa och all­ting ba­ra lå­ser sig. Det var rätt läs­kigt”

MAR­CUS AN­NER­VI

– Två punk­te­ring­ar på tre ra­ce och inga po­äng, det känns rätt upp­gi­vet, be­rät­ta­de han.

An­ner­vi ha­de in­för sön­da­gens tre ra­ce kva­lat sig till en fem­ton­de plats från start. En svår po­si­tion på en ba­na där om­kör­ning­ar­na in­te är lät­ta. Re­dan i förs­ta hea­tet bör­ja­de pro­ble­men för An­ner­vi.

– Förs­ta ra­cet blev väl­digt kort på grund av en star­tin­ci­dent, sen hin­ner vi ald­rig få upp bi­len i tem­pe­ra­tur och den fun­ge­rar in­te som den ska, be­rät­ta­de han.

Hem­ma­hop­pet tyck­te att han fick en ex­tra boost av att kö­ra på hem­ma­ba­nan. Han tyck­te att ba­nan kän­des bra och gav ett bra grepp, men sen star­ta­de de or­dent­li­ga pro­ble­men.

UN­DER LOPP TVÅ låg han bra med strax utan­för po­äng­plats in­nan väns­ter fram­däck ex­plo­de­ra­de och Mar­cus åk­te av ba­nan.

– Det ex­plo­de­rar i slu­tet på ra­kan där jag lig­ger i 210 km/tim. Jag ska brom­sa och all­ting ba­ra lå­ser sig. Det var rätt läs­kigt, be­rät­ta­de han.

I DET TRED­JE och längs­ta hea­tet som går över 27 varv tog Mar­cus en bra start där han gans­ka om­gå­en­de klätt­ra­de två pla­ce­ring­ar. Med ba­ra sex varv kvar ha­de han avan­ce­rat till en ni­on­de­plats och var in­om po­äng­pla­ce­ring då väns­ter fram­däck smäl­ler igen.

– Det är för­arg­ligt att vi in­te får det att fun­ka. Jag vet in­te vad vi be­hö­ver gö­ra. Jag tror jag be­hö­ver kö­ra den li­te mer för att få koll på

BLYTUNGT. In­te hel­ler på hem­ma­plan blev det någ­ra po­äng för Mar­cus An­ner­vi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.