Kum­la­fö­ra­ren blev Väst­kust­lop­pets kung

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OSKAR SKEPPSTEDT karl-oskar.skeppstedt@hn.se

Johan Kristof­fers­son blev Väst­kust­lop­pets Stcc-ka­non när Fredrik Ek­blom fick punk­te­ring. Men i to­tal­ställ­ning­en är det Ro­bert Dahl­gren som skrat­tar högst.

Länge såg det ut som att det skul­le bli Fredrik Ek­blom som skul­le bli kung­en av Väst­kust­lop­pet. I stäl­let blev det Johan Kristof­fers­son som fick sät­ta sig på tro­nen, bred­vid sin lil­le son.

– Ja vi har 200 plus gans­ka många res­da­gar i år så det är kul att de kan va­ra med.

– Jag är än­då nöjd såklart även om jag in­te fick stå längst fram i dag från start men jag tog i så myc­ket jag kun­de i kva­let. Men sen i ra­cen i dag blev jag än­då bäs­ta po­äng­ploc­ka­re och rul­la­de i mål i al­la, så det gick bra, sa Johan Kristof­fers­son.

BÄS­TA PO­ÄNG­PLOC­KA­RE blev han ge­nom en ra­ce-se­ger och en andra­plats och med de po­äng­en tar han sig upp på en andra­plats i to­tal­ställ­ning­en. Dessvär­re för Kristof­fers­son kroc­kar fle­ra av de res­te­ran­de lop­pen med ral­lycross-vm som han ock­så kör i.

– Visst kan jag grä­ma mig över det - jag är täv­lings­män­ni­ska och vill va­ra med och faj­tas såklart, ha­de jag fått va­ra med i al­la hea­ten så ha­de det sätt an­norlun­da ut men sam­ti­digt viss­te jag om det från bör­jan, det är som det är.

MED SEX VARV kvar fick le­dan­de Fredrik Ek­blom punk­te­ring och hans förstap­lats i bå­de to­tal­ställ­ning­en och lop­pet för­vand­la­des till stoff. Då tog i stäl­let Ro­bert Dahl­gren chan­sen. Blev tvåa och le­der där­med he­la po­ängse­ri­en med tolv po­äng ner till Johan Kristof­fers­son och yt­ter­li­ga­re någ­ra till Fredrik Ek­blom.

– Trots en del pro­blem i kva­let är jag glad för tea­met. Vi ploc­ka­de de po­äng vi kun­de i dag. Pla­nen är att vin­na to­ta­len - det är där­för vi är här, sa Ro­bert Dahl­gren.

Bild: OLA FOLKESSON

DUBBEL STJÄR­NA. Johan Kristof­fers­son bril­je­rar så­väl i STCC som i Ral­lycross-em

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.