Jesper Karls­son lands­lags­må­la­de

Hallands Nyheter - - Sporten - VIKTOR AN­DERS­SON viktor.an­ders­son@hn.se

Lör­dag 8 ju­li 2017. Ett historiskt da­tum för Jesper Karls­son - hans förs­ta lands­lags­mål i ett mäs­ter­skap. U19-EM mot Por­tu­gal.

Det var vis­ser­li­gen i den sista ic­ke be­ty­del­se­ful­la mat­chen mot Por­tu­gal som det sked­de. Men snyggt var det och kar­riä­rens all­ra snab­bas­te mål.

– Fo­ten höll in­te för att star­ta så jag in­led­de på bän­ken. Sen kom jag in och spe­let hann ba­ra va­ra igång i sju se­kun­der in­nan ut­spar­ken från vår mål­vakt (Viktor Jo­hans­son) gick över de­ras back­lin­je, jag kom in från kan­ten och på halv­vol­ley kun­de dra in den i bort­re, min förs­ta touch, sä­ger Jesper Karls­son.

MÅ­LET BE­TYD­DE 2-0 och Sve­ri­ge var på god väg att i sitt förs­ta U19-EM nå­gon­sin ta tre po­äng. Men det vil­le sig in­te för Sve­ri­ge, Por­tu­gal kun­de bå­de re­du­ce­ra och på straff i den 87:e mi­nu­ten - kvit­te­ra. Dess­förin­nan ha­de Sve­ri­ge för­lo­rat mot bå­de Ge­or­gi­en och Tjec­ki­en och chan­sen till slut­spel var där­med bor­ta. In­te Sve­ri­ges mäs­ter­skap helt en­kelt.

– Mot Por­tu­gal tap­par vi för onö­di­ga mål. I de and­ra mat­cher­na var vi li­te för trög­star­ta­de och ha­de helt en­kelt in­te mar­gi­na­ler­na med oss, vi ha­de be­hövt li­te mer stol­pe in, sä­ger den för­re Ff-ta­lang­en.

– Sen är det trå­kigt att det slutar som det gör. Det är det sista vi gör med U19-lands­la­get, det har man gått och tänkt på en hel del. Och vi ha­de verk­li­gen mer att ge, men vi slar­var li­te för myc­ket i de två förs­ta mat­cher­na

Men trots miss­räk­ning­en tar han med sig en hel del in­tryck från tur­ne­ring­en.

– Att ta på sig lands­lags­trö­jan är hur stort som helst och jag tar med mig var­je mi­nut från det här mäs­ter­ska­pet och läg­ger i fot­bolls­ba­gen.

– Det är verk­li­gen en hel­hets­upp­le­vel­se och att ba­ra få spe­la med, och mot al­la des­sa bra fot­boll­spe­la­re, de bäs­ta i Eu­ro­pa i min ål­der är verk­li­gen stort.

EF­TER SKADEPROBLEM MED en fot un­der vå­ren har Jesper in­te kun­nat gö­ra sig själv rik­tigt rätt­vi­sa. Men nu tror ta­lang­en att for­men är sti­gan­de.

– Ab­so­lut, det gör myc­ket att ba­ra få spe­la en 90-mi­nu­ters­match. När jag dess­utom läm­nar tur­ne­ring­en med bå­de mål och as­sist ger det såklart själv­för­tro­en­de och en po­si­tiv käns­la att kom­ma till­ba­ka med.

– Spe­ci­ellt and­ra mat­chen mot Ge­or­gi­en kän­des bra, jag ha­de myc­ket lä­gen, ut­ma­na­de som jag skul­le och kän­de igen mig själv. Så nu ska du kri­ga för en plats i Elfs­borg?

– Ja är su­per­tag­gad på att få kom­ma till­ba­ka och vi­sa vad jag går för. Jag hop­pas jag har vi­sat att jag ska spe­la och kom­mer gö­ra allt för att fort­sät­ta vi­sa det.

”Sen är det trå­kigt att det slutar som det gör. Det är det sista vi gör med U19lands­la­get, det har man gått och tänkt på en hel del”

JESPER KARLS­SON

Bild: ANDRE­AS L ERIKS­SON/ARKIV

SITT SNAB­BAS­TE MÅL NÅ­GON­SIN. Jesper Karls­son stänk­te in en halv­vol­ley i bort­re i U19-lands­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.