Skoglund mö­ter Smith i nya se­ri­en

Hallands Nyheter - - Sporten - KRISTIN GROTH/TT

Erik Skoglund kom­mer att få mö­ta brit­ten Cal­lum Smith i helt nya tur­ne­ring­en World Box­ing Su­per Series när den in­leds i höst. – Det blir en tuff match, men le­tar man ef­ter lät­ta mat­cher så ska man in­te le­ta i den här tur­ne­ring­en, sä­ger Skoglund till TT.

Svens­ken var osee­dad och val­des av 27-åri­ge Smith un­der en ce­re­mo­ni i Mo­naco. Smith mo­ti­ve­rar sitt val med att Skoglund stil­mäs­sigt pas­sar ho­nom och svens­ken är nöjd med match­ning­en.

– Det känns bra, det här är verk­li­gen den ty­pen av utmaning som vi ha­de i åtan­ke när jag klev ned till mel­lan­vikt och be­stäm­de mig för att del­ta i den här tur­ne­ring­en. Att få in­le­da på det här vi­set mot Cal­lum Smith, en obe­seg­rad topp­mot­stån­da­re, och dess­utom box­as om WWC:S tyngs­ta ti­tel, det känns helt enormt fak­tiskt, sä­ger Skoglund.

27-åring­en Cal­lum Smith från Li­ver­pool har 22 vins­ter som proffs, varav 17 på knock­out, och inga för­lus­ter.

Även Skoglund är obe­seg­rad och har 26 vins­ter, varav 12 på knock­out.

Smith ses som fa­vo­rit att ta hem he­la tur­ne­ring­en.

– Jag vet att jag är un­der­dog i den här mat­chen och det känns skönt att få va­ra det för en gångs skull. Cal­lum Smith å and­ra si­dan har verk­li­gen stor press på sig att pre­ste­ra, sä­ger Skoglund.

Brit­ten är den längs­te box­a­ren i tur­ne­ring­en med si­na 191 cen­ti­me­ter.

– Han har en enorm räck­vidds­för­del men är gans­ka då­lig på att an­vän­da den, han går gär­na in på ett ag­gres­sivt sätt och sving­ar loss på halv­di­stans och i när­kamp, sä­ger Skoglund om sin kvarts­fi­nalsmot­stån­da­re.

– Han är gans­ka oer­fa­ren gäl­lan­de att gå långa mat­cher ti­den ut. Så om jag kan ta ho­nom över tolv ron­der så kom­mer han att få pro­blem.

I se­ri­en möts åt­ta box­a­re i Erik Skoglunds nya vikt­klass su­per­mel­lan­vikt, och även åt­ta i cru­i­ser­vikt.

Skoglund har bytt vikt­klass från lätt tung­vikt till su­per­mel­lan­vikt för att kun­na va­ra med och slåss om ti­teln och Mu­ham­mad Ali Trop­hy.

Den to­ta­la pris­sum­man är på 50 mil­jo­ner dol­lar, en bra bit över 400 mil­jo­ner svens­ka kro­nor. Nå­got som svens­ken för­sö­ker lå­ta bli att tän­ka på.

– Jag vill vin­na trofén och jag vill vin­na var­je match, jag tar en match i ta­get.

Fi­na­len hålls i maj och den som vin­ner kom­mer att gå hem med al­la bäl­ten som va­rit i ring­en fram till dess.

Bild: KGZ/ARKIV

TUFF UPPGIFT. Erik Skoglunds mot­stån­da­re Cal­lum Smith ses som fa­vo­rit i nya box­nings­sats­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.