Det blir mer tv än film för Na­o­mi Watts

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - GUN­NAR REHLIN/TT

Na­o­mi Watts är just nu dub­belt tv-ak­tu­ell. Hon gör hu­vud­rol­len i Net­flix-se­ri­en Gypsy sam­ti­digt som hon spe­lar en stor roll i nya Twin Pe­aks. – Det är in­te så att jag ak­tivt har le­tat ef­ter tv-se­ri­er, men det känns som om film­in­du­strin går på tom­gång, sä­ger film­stjär­nan till TT.

I färs­ka Gypsy spe­lar hon en psy­ko­te­ra­peut som blir li­te för in­tres­se­rad av si­na pa­ti­en­ters liv och för­sö­ker för­änd­ra dem.

– Det är en be­rät­tel­se om en per­son som in­te är nöjd med sitt liv även om det till det ytt­re ser ut som en per­fekt till­va­ro. Men det är in­te till­räck­ligt för hen­ne, och det hand­lar mer om hen­nes in­re liv än om det ytt­re, sä­ger Na­o­mi Watts när TT träf­far hen­ne i Lon­don.

HON BE­RÄT­TAR ATT hon loc­ka­des av den kom­plexa roll­fi­gu­ren.

– Den kän­des som någon­ting nytt för mig, och nå­got som vi över hu­vud ta­get in­te ser så of­ta. Rol­ler för kvin­nor ska an­ting­en va­ra helt go­da el­ler helt on­da. Den här kvin­nan le­ver li­te grann i bå­da värl­dar­na, sä­ger Na­o­mi Watts.

– Be­rät­tel­ser om män tar of­ta plats i bå­da värl­dar­na, så var­för skul­le vi in­te kun­na ha en skild­ring av kvin­nor som in­te är ste­re­o­ty­pisk?

Just intressanta rol­ler tyc­ker hon har bli­vit svå­ra­re att hit­ta i en film­in­du­stri som hon upp­le­ver ”går på tom­gång”.

– Det mesta är su­per­hjälte­fil­mer och and­ra upp­föl­ja­re, det är in­te gott om bra dra­ma­tis­ka rol­ler för kvin­nor, sä­ger Na­o­mi Watts.

Det är där­för hon just nu är ak­tu­ell i två tv-se­ri­er – sam­ti­digt som hon kan be­skå­das på Net­flix kan vi se hen­ne i Da­vid Lynchs fort­sätt­ning av Twin Pe­aks på HBO Nor­dic.

DET VAR i Lynchs film Mul­hol­land Dri­ve som Na­o­mi Watts fick sitt sto­ra ge­nom­brott 2001. Hur var det att åte­ri­gen job­ba med den egen­sin­ni­ge re­gis­sö­ren? Hon skrat­tar.

– Man går ba­ra in, läg­ger sig i mis­ter Lynchs hän­der och sä­ger ”ta mig dit du vill”. Han har in­te för­änd­rat sig på de år som gått. Han är som han är, han be­fin­ner sig på sin egen ni­vå. Han får den ena fan­tas­tis­ka idén ef­ter den and­ra, och hur ab­surt det än må fö­re­fal­la så är det för­ank­rat i nå­gon sorts san­ning, sä­ger Na­o­mi Watts.

Hon upp­skat­tar Lynchs för­höj­da verk­lig­het, som hon be­skri­ver som myc­ket mörk men ock­så hu­mo­ris­tiskt.

– Och även om man för­sö­ker få svar från ho­nom, så får man in­te det. Det är ba­ra att ac­cep­te­ra det. Så är det att job­ba med ho­nom. Jag skul­le in­te gö­ra det­ta med al­la, men jag li­tar på ho­nom.

Bild: ALISON COHEN ROSA/NET­FLIX

LYSSNAR. I den nya Net­flix-se­ri­en Gypsy spe­lar Na­o­mi Watts en psy­ko­te­ra­peut som blir li­te väl in­tres­se­rad av si­na kli­en­ters liv.

Bild: SUZANNE TENNER

TILL­BA­KA. Ky­le Maclachlan och Na­o­mi Watts i en scen ur nya Twin Pe­aks.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.