För­dö­mer mis­sil­tes­ter­na

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Nord­ko­re­as tes­ter av kärn­va­pen och mis­si­ler är ett brott mot FN:S re­so­lu­tio­ner och ett hot mot glo­bal fred och säkerhet, fram­höll stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) och Ja­pans pre­miär­mi­nis­ter Shin­zu Abe ef­ter ge­men­sam­ma dis­kus­sio­ner i sam­band med Abes be­sök i Stock­holm.

– De mås­te upp­hö­ra och fre­den på den ko­re­ans­ka halvön mås­te åter­stäl­las. Eska­le­rar det­ta är det väl­digt be­kym­mer­samt bå­de för Nord­ko­rea och värl­den, sa­de Ste­fan Löfven vid en press­träff. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.