PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Det var tyd­ligt när hon in­led­de ta­let och rik­ta­de sig mot de na­zis­ter som stod läng­re bak i Al­me­dals­par­ken med si­na fa­nor: ”Åk här­i­från, Sve­ri­ge­ha­ta­re!” Det var ett tyd­ligt och själv­klart be­sked till en grupp som är nu­me­rärt sett för­sum­bar, men som ge­nom sin när­va­ro i Vis­by har väckt oro och räds­la.

Da­gens In­du­stri (opol)

* Det mås­te få ta li­te tid för An­na Kin­berg Bat­ra att for­mu­le­ra en ny, helt egen po­li­tik. Det gjor­de det även för Fred­rik Re­in­feldt och hans Nya Mo­de­ra­ter­na. Men hans gäng ha­de åt­minsto­ne up­pen­bart ro­ligt på vägen dit, och de ha­de en vi­sion.

Da­gens Ny­he­ter (ob lib)

* I va­ri­e­ran­de mån för­sö­ker de ibland pres­sa väg­gar­na, men Po­li­ti­ker­vec­kans kultur är alltjämt för stark. Valå­ret 2018 lär ing­en vil­ja ex­pe­ri­men­te­ra, men se­dan: det vo­re rik­tigt upp­lyf­tan­de med nå­gon som bröt mönst­ret och höll ett rik­tigt klas­siskt tal.

Små­lands­pos­ten (M)

* Ta­lets and­ra bä­ran­de del be­rör­de in­teg­ra­tion. Där fo­ga­des ar­bets­lin­jen sam­man med det in­di­vi­du­el­la an­sva­ret. Kin­berg Bat­ra ta­la­de om ”in­teg­ra­tions­plikt”, med krav på att ta del av svens­ka vär­de­ring­ar och lä­ra sig språ­ket.

Svens­ka Dag­bla­det (ob M)

* Mo­de­ra­ter­na äm­nar läg­ga fo­kus på jobb­ska­pan­de, trygg­het och in­teg­ra­tion. Det­ta skil­jer dem in­te nämn­värt från de and­ra par­ti­er­na, ut­an frå­gan är hur de vill gå till väga för att Sve­ri­ge ska få högre sys­sel­sätt­ning, en väl­fun­ge­ran­de rätts­stat och ett väl­kom­nan­de, to­le­rant sam­häl­le.

Syd­svens­ka Dag­bla­det (ob lib)

* Ar­bets­lin­jen är grun­den för den mo­de­ra­ta po­li­ti­ken, ska väl­fär­den hål­la med det sto­ra ut­an­för­skap vi nu står in­för mås­te Sve­ri­ge läg­ga in två väx­lar till på nä­rings­po­li­ti­ken och för­verk­li­ga var­je po­ten­ti­ellt ar­be­te. Det kla­rar in­te So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

Got­lands Al­le­han­da (ob M)

* Om in­te Al­li­an­sen be­stäm­mer sig för att sam­la ihop sig, mö­ta val­da­gen med fast blick på po­li­ti­kens in­ne­håll och – om val­re­sul­ta­tet med­ger möj­lig­he­ten – er­bju­der So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att stöd­ja en Al­li­ans­re­ge­ring.

Borås Tid­ning (M)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.