Hund­ra år gam­mal vil­la i cent­rum rivs

Hallands Nyheter - - Varberg - EL­LI­NOR SVENS­SON el­li­nor.svens­son@hn.se

Bygg­fö­re­ta­ga­ren Calle Sjö­berg är po­si­tiv över att pla­ne­ring­en av ett fyravå­nings­hus nu sät­ter fart. 25 lä­gen­he­ter för­vän­tas byg­gas i cen­tra­la Var­berg. En hund­ra år gam­mal trä­vil­la mås­te ri­vas för att ge plats åt det nya.

Vid kors­ning­en Eng­el­brekts­ga­tan och Sve­a­ga­tan står i dag en äld­re trä­vil­la i gult och ett grått två­vå­nings­hus. Ett fyravå­nings­hus med 25 lä­gen­he­ter har nu lagts fram som för­slag från kom­mu­nen. Fler­vå­nings­hu­set pla­ne­ras va­ra en kom­bi­na­tion mel­lan hy­res- och bo­stads­rät­ter med in­redd vind och ga­rage un­der mark.

BYGG­FÖ­RE­TA­GA­REN CALLE Sjö­berg har ve­lat byg­ga bo­stä­der på plat­sen se­dan fle­ra år till­ba­ka är glad över att ar­be­tet änt­li­gen är i gång. För det har va­rit en trögrodd start­sträc­ka. Re­dan 2014 var kom­mu­nen po­si­ti­va till för­sla­get att byg­ga ett fler­vå­nings­hus på plat­sen men det skul­le drö­ja några år till in­nan det bör­ja­de hän­da nå­got.

– Fram tills att ar­be­tet med de­talj­pla­nen kom igång i slu­tet av 2016 har det gått väl­digt lång­samt och det har fun­nits en viss fru­stra­tion. Men det är ingen­ting som är unikt med just Var­berg. Det tar li­ka lång tid i al­la kom­mu­ner, sä­ger han.

Calle Sjö­berg för­kla­rar att han har byggt bo­stä­der i många av Sve­ri­ges kom­mu­ner och det ser li­ka­dant ut över­allt. Han me­nar att lös­ning­ar mås­te kom­ma från högre in­stan­ser för att kun­na lö­sa bo­stads­bris­ten i många stä­der. Var­berg väx­er kraf­tigt var­je år och det finns ett stän­digt tryck på nya bo­stä­der.

– Jag skul­le än­då sä­ga att jag har haft tur att det har gått så här snabbt än­då, det har gått bätt­re än vad jag trott, sä­ger han.

DEN GU­LA TRÄVILLAN är byggd nå­gon gång runt för­ra se­kel­skif­tet. Tätt in­till står ett grå­vitt två­vå­nings­hus i plåt som är från mit­ten av 1900-ta­let. Vil­lan är med i den hal­länds­ka be­byg­gel­se­in­ven­te­ring­en över kul­tur­hi­sto­riskt vär­de­ful­la bygg­na­der. Vil­lan är ka­te­go­ri­se­rad i klass C, sista klas­sen av tre, som an­ser att bygg­na­den är vik­tig för sin om­giv­ning och för Var­bergs stads­bild. Det gu­la hu­set och två­vå­nings­hu­set kom­mer att ri­vas i sam­band med byg­get av det nya lä­gen­hets­hu­set. De tio lä­gen­he­ter­na som finns på plat­sen i dag ska bli 25. Det­ta är en så länge kom­mu­nens för­slag på hur det kan byg­gas. All­män­he­ten har fram tills 22 september att läm­na eg­na syn­punk­ter och för­slag. Calle Sjö­berg ser fram emot det fort­sat­ta ar­be­tet med pla­ne­ring­en.

– Det känns jät­te­bra nu när det bör­jar hän­da sa­ker. Om inga hin­der upp­står på vägen kan vi för­hopp­nings­vis bör­ja byg­ga till hös­ten 2018, sä­ger han.

”Det känns jät­te­bra nu när det bör­jar hän­da sa­ker. Om inga hin­der upp­står på vägen kan vi för­hopp­nings­vis bör­ja byg­ga till hös­ten 2018”

CALLE SJÖ­BERG bygg­fö­re­ta­ga­re

Bild: EL­LI­NOR SVENS­SON

25 NYA LÄ­GEN­HE­TER. Ett fyravå­nings­hus pla­ne­ras i kors­ning­en Eng­el­brekts­ga­tan och Sve­a­ga­tan. Blir det­ta verk­lig­het rivs det gu­la hu­set på bilden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.