5 TIPS I JAK­TEN PÅ DRÖMHUSET

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Tänk ige­nom hur of­ta fri­tids­hu­set ska an­vän­das. Vill du ba­ra åka dit på som­ma­ren el­ler även and­ra sä­song­er? Le­ta fri­tids­hus ef­ter des­sa kri­te­ri­er. Om fri­tids­hu­set ska kun­na an­vän­das året om är det till ex­em­pel vik­tigt att det är bra iso­le­rat.

* Hyr först och köp sen. Det kan va­ra bra att hy­ra fri­tids­hus ett par sä­song­er för att kän­na ef­ter om du trivs i om­giv­ning­en.

* Tänk ige­nom hur långt du är vil­lig att re­sa för att kom­ma till fri­tids­hu­set. Om du ska åka dit var­je helg så kanske du in­te är be­redd att till­bringa för myc­ket tid på re­san­de fot.

* Tipp­topp el­ler re­no­ve­rings­chans? Har du tum­men mitt i han­den kan det va­ra en bra idé att le­ta ef­ter ett fri­tids­hus i hyf­sat gott skick. Om du hit­tar ett re­no­ve­rings­ob­jekt och pla­ne­rar att an­li­ta hant­ver­ka­re så bör du kal­ky­le­ra kost­na­den. Tänk även på att många hant­ver­ka­re har myc­ket att gö­ra un­der som­ma­ren så att re­no­ve­ring­en kan ta tid.

* Var helt ego­is­tisk. Köp ett fri­tids­hus ut­ef­ter just di­na be­hov, in­te med tan­ke på vänner och stor­fa­milj.

Källa: SBAB:S bo­en­de­ek­o­nom Clau­dia Wör­mann

Bild: RO­GER LARSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.