Stör­re pro­blem med Eu-vår­den för re­gi­o­nen

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERSSON 010-471 51 84 yp@hn.se

”Vi har inga pro­blem med att pa­ti­en­ter sö­ker vård i and­ra län­der, men vi har nu tap­pat kost­nads­kon­trol­len”

CA­RI­NA WERNER ut­veck­la­re Re­gi­on Hal­land

Hallän­ning­ar­nas möj­lig­het att sö­ka vård i ett an­nat Eu-land vål­lar allt mer be­kym­mer för re­gi­o­nen. Nu har svensk dom­stol sla­git fast att man mås­te be­ta­la pa­ti­en­ter­nas fak­tis­ka kost­na­der.

Den fria rör­lig­he­ten för pa­ti­en­ter in­om EU är egent­li­gen tänkt att va­ra ett noll­sum­me­spel för lands­ting och re­gi­o­ner. Istäl­let för att själ­va ut­fö­ra vår­den så be­ta­lar man pa­ti­en­tens kost­nad i ett an­nat Eu-land.

Den tan­ken byg­ger dock på att lands­ting­en får be­ta­la den sum­ma som vår­den skul­le ha kostat på hem­ma­plan. Fle­ra vård­gi­va­re i and­ra län­der har vi­sat sig ha be­tyd­ligt högre pri­ser och en tvist har upp­stått kring om pa­ti­en­ter­na då ska få er­sätt­ning för si­na fak­tis­ka kost­na­der.

– Vi har över­kla­gat al­la fak­tu­ror där pa­ti­en­ter­na be­gärt en högre er­sätt­ning än den som står i vår pris­lis­ta, men Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len har nu be­stämt att lands­ting in­te har ta­les­rätt och att vi där­för in­te får pröv­nings­till­stånd, be­rät­tar Ca­ri­na Werner, ut­veck­la­re på Re­gi­on Hal­land.

BE­SLU­TET IN­NE­BÄR ATT re­gi­o­nen nu snällt mås­te be­ta­la den prislapp som ut­länds­ka vård­gi­va­re be­stäm­mer och in­te kan över­kla­ga.

–Vi har inga pro­blem med att pa­ti­en­ter sö­ker vård i and­ra län­der, men vi har nu tap­pat kost­nads­kon­trol­len, kon­sta­te­rar Ca­ri­na Werner.

Det bå­de Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len och ti­di­ga­re Kam­mar­rät­ten hängt upp sig på är bland an­nat att lands­ting­ens pris­lis­tor in­te är ”trans­pa­ren­ta” och att man in­te kan be­vi­sa att den kost­nad som upp­stått ut­om­lands in­te skul­le ha upp­stått i Sve­ri­ge.

–SKL har nu till­satt en grupp som ska se över vå­ra pris­lis­tor. Mål­sätt­ning­en är att få ge­men­sam­ma pri­ser för de om­rå­den där många sö­ker vård ut­om­lands, och att dom­sto­lar­na ska tyc­ka att det är till­räck- ligt trans­pa­rent, sä­ger häl­so- och sjuk­vårds­stra­teg Vinh Nguy­en.

AN­TA­LET HALLÄN­NING­AR SOM sö­ker vård ut­om­lands har ökat dra­ma­tiskt de se­nas­te åren. 2014 be­vil­ja­des 63 ären­den er­sätt­ning och 2016 var siff­ran up­pe i 139. Många av de sö­kan­de li­der av hy­per­hid­ros, det vill sä­ga ex­trem svett­ning, och får hjälp på en kli­nik i Kö­pen­hamn.

– Här har vi nu bli­vit mer tyd­li­ga med att man ba­ra kan få er­sätt­ning för så­dant som finns i det svens­ka vård­ut­bu­det, men det är trå­kigt att det blir dis­kus­sio­ner kring vil­ken vård man ska få, sä­ger Ca­ri­na Werner.

Ett an­nat be­kym­mer är att det stats­bi­drag som ska kom­pen­se­ra kost­nads­ök­ning­en, in­te hängt med i ut­veck­ling­en. Årets bi­drag på 7,3 mil­jo­ner kro­nor är re­dan för­bru­kat, trots att hal­va året åter­står.

– Vi vet in­te vad som hän­der på det om­rå­det, men det är sagt att bi­dra­get ska ses över näs­ta år, sä­ger Ca­ri­na Werner.

MÖJ­LIG­HE­TEN ATT SÖ­KA vård i an­nat Eu-land gäl­ler för­stås även åt and­ra hål­let, det vill sä­ga att Eu-med­bor­ga­re kan sö­ka vård i Sve­ri­ge och Hal­land. En­ligt Ca­ri­na Werner är det dock yt­terst ovan­ligt.

– Egent­li­gen är det kons­tigt att in­te fler kom­mer hit, med tan­ke på den kva­li­tet vi har in­om svensk vård.

Bild: JOHAN PERSSON

UPPGIVNA. ”Vi har inga pro­blem med att pa­ti­en­ter sö­ker vård i and­ra län­der, men vi har nu tap­pat kost­nads­kon­trol­len”, kon­sta­te­rar Vinh Nguy­en och Ca­ri­na Werner på Re­gi­on Hal­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.