LO kan flyt­ta Nor­dea-af­fä­rer

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EKO­NO­MI. Lo-fac­ken Kom­mu­nal och Han­dels ho­tar med att ta ut si­na peng­ar om Nor­dea flyt­tar hu­vud­kon­to­ret från Sve­ri­ge. Frå­gan kom­mer även att dis­ku­te­ras i LO:S sty­rel­se ef­ter som­ma­ren, en­ligt Lo-ord­fö­ran­den. LO centralt an­vän­der Nor­dea som bank. – Vi har jät­te­myc­ket af­fä­rer i Nor­dea och har god er­fa­ren­het av ban­ken. Men det är klart att om de an­vän­der den här ty­pen av hot mås­te vi dis­ku­te­ra det i sty­rel­sen, sä­ger LO:S ord­fö­ran­de Karl-pet­ter Thor­walds­son. (TT)

FOTO: DARRYL DYCK/THE CANADIAN PRESS/AP

Kel­sey Thor­ne och hen­nes dot­ter Ne­vaeh Por­ter grå­ter när de be­trak­tar res­ter­na av sitt hem i Bri­tish Co­lum­bia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.