Eu-län­der vill stop­pa tur­kis­ka mi­nist­rar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

TUR­KI­ET. På lör­dag är det ett år se­dan det miss­lyc­ka­de kupp­för­sö­ket mot pre­si­dent Er­do­gan i Tur­ki­et, som gav ho­nom till­fäl­le att stär­ka sin makt. På års­da­gen pla­ne­ras fest­lig­he­ter.

Men året har präg­lats av till­slag mot mi­li­tä­rer, ju­ris­ter, lä­ra­re, par­la­men­ta­ri­ker och jour­na­lis­ter. Fler än 50 000 har gri­pits.

Fle­ra Eu-län­der mar­ke­rar nu mot Tur­ki­et ge­nom att mot­sät­ta sig mi­nister­be­sök i sam­band med års­da­gen. (TT-AFP-AP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.