De var­nar för brex­it-ve­to

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EU/STORBRITANNIEN. Eu-par­la­men­tet kom­mer att sä­ga nej till en upp­gö­rel­se om Stor­bri­tan­ni­ens ut­trä­de ur EU om in­te brit­ter­na er­bju­der bätt­re vill­kor för de Eu-med­bor­ga­re som vill bo kvar i lan­det.

”Om det här im­ple­men­te­ras kas­tas en mörk skug­ga av oklar­het och osä­ker­het över mil­jon­tals eu­ro­pé­ers liv”, skri­ver några av de tyngs­ta grupple­dar­na i Eu-par­la­men­tet i ett de­bat­tin­lägg som pub­li­ce­rats i bland an­nat brit­tis­ka tid­ning­en The Gu­ar­di­an och svens­ka Da­gens Ny­he­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.