Skogs­bran­den tog de­ras hem

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

KA­NA­DA. 7 000 män­ni­skor har fått läm­na si­na hem till följd av de 230 skogs­brän­der som ra­sar i Bri­tish Co­lum­bia i väst­ra Ka­na­da, skri­ver Glo­bal News. Myn­dig­he­ter­na var­nar för att brän­der­na kan spri­da sig yt­ter­li­ga­re då det tor­ra, var­ma väd­ret kom­mer att fort­sät­ta un­der vec­kan. Det finns inga upp­gif­ter om ska­da­de el­ler om­kom­na.

Un­ge­fär 1 600 per­so­ner ar­be­tar med att be­käm­pa brän­der­na och pro­vin­sen har ut­lyst ka­ta­stroflä­ge för förs­ta gång­en se­dan 2003. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.