Enkät: Vet du vad du ska gö­ra när He­sa Fred­rik lar­mar, och hur re­a­ge­ra­de du när lar­met gick?

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EMILIAH HOLM, 28, Sö­der­malm. – Nej, det vet jag in­te. I går tänk­te jag att det bru­kar ju va­ra på mån­da­gar, men att de kanske ha­de ta­git fel på dag, el­ler gjort nå­gon änd­ring över som­ma­ren. KJELL KARLS­SON, 65, Sö­der­malm. – Man ska lyss­na på ra­di­on och kol­la text-tv. När det lar­ma­de i går tänk­te jag att det mås­te va­ra fel, så jag gick och la mig. Men jag kol­la­de text-tv li­te först. MAGID MANSOURI, 58, Lin­kö­ping. – Vi fun­de­ra­de på vad det var för nå­got. Jag viss­te att det var nå­got sorts larm, men in­te vad för larm. Vi var ute och gick vid Mä­la­ren, så vi ha­de ing­en möj­lig­het att ta oss in­om­hus. Jag kol­la­de SVT, men det stod in­te vad det var för nå­got. ROSA CELEDON, 54, Bagar­mos­sen. – Jag blev jät­teskrämd och viss­te in­te vad det var för nå­got. Vi satt ute på bal­kong­en. Jag vet in­te vad man ska gö­ra när lar­met går. ISAK PARKMAN, 26, Rågs­ved. – Duc­ka. Nej, men man ska hål­la sig in­ne och lyss­na på ra­di­on. Jag hör ald­rig lar­met. Jag vet in­te om det in­te hörs så högt i Rågs­ved där jag bor, el­ler om det har med mig att gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.