DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 45 år se­dan, 1972, in­led­des ”år­hund­ra­dets match” i schack mel­lan re­ge­ran­de världs­mäs­ta­ren Bo­ris Spasskij och ut­ma­na­ren Bob­by Fi­scher. Det hård­be­va­ka­de mö­tet i Reyk­ja­vik fö­re­gicks av al­le­han­da dra­ma­tis­ka för­veck­ling­ar, främst be­ro­en­de på den lyn­ni­ge och nyck­ful­le Fi­schers krav på mer peng­ar, en­sam­rätt till ho­tell­poo­len, nya spel­bord och pjä­ser samt stör­re av­stånd till åskå­da­re och tv-ka­me­ror un­der mat­chen. Cir­ku­sen av­slu­ta­des med att Fi­scher vann med 12.5 mot 8.5. Sju av de to­talt 21 spe­la­de par­ti­er­na slu­ta­de i re­mi. * För 120 år se­dan, 1897, gav sig även­ty­rar­na Salo­mon Au­gust Andrée, Knut Fra­en­kel och Nils Strind­berg av från Danskön för att fly­ga till Nord­po­len i vät­gas­bal­long. Bal­long­en ha­ve­re­ra­de emel­ler­tid ef­ter tre dygn och tri­on fick in­le­da en hopp­lös vand­ring till­ba­ka över isar­na. 33 år se­na­re hit­ta­des män­nens krop­par på Vi­tön av nors­ka fis­ka­re. De­ras sista dag­bok­san­teck­ning­ar var da­te­ra­de ok­to­ber 1897. Dödsor­sa­ken blev ald­rig klar­lagd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.