All­svensk ta­lang till Bo­is

SU­PE­RET­TAN: LANDSLAGSMERITERAD MITT­FÄL­TA­RE LÅNAS ÖVER HÖS­TEN

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OSKAR SKEPPSTEDT karl-oskar.skeppstedt@hn.se

19-åring­en gjor­de förs­ta träningen mån­dag för­mid­dag och var ef­teråt po­si­tiv.

– Det var goa gub­bar och bra fotboll, så det känns jät­te­kul, sa Gustav Berg­gren.

JÖRGEN WÅLEMARK, TRÄ­NA­RE i Var­berg, har go­da för­hopp­ning­ar om 19-åring­en.

– Han är en bra boll­vin­na­re och har ett ett­rigt spel­sin­ne. Jag hop­pas att han kom­mer in i vårt spel så fort som möj­ligt. Ju mer han får spe­la desto bätt­re. Det är en spän­nan­de ung spe­la­re som är på väg fram, sa Jörgen Wålemark.

Gustaf Berg­gren har till­hört BK Häc­ken se­dan 2012, dess­förin­nan Gais. Han skrev så sent som i ok­to­ber 2016 ett nytt kon­trakt med Häc­ken över fy­ra år. Han har spe­lat fem­ton all­svens­ka mat­cher med Häc­ken se­dan de­bu­ten med A-la­get 2015. Vil­ket är för li­te spel­tid en­ligt ho­nom själv.

– Jag mås­te tän­ka på mig själv och min egen kar­riär, jag tror det här är det bäs­ta för mig. Jag be­hö­ver få mat­cher kon­ti­nu­er­ligt, så jag tror det här blir ett jät­te­bra steg för mig. Jag har fått spe­la li­te till och från i Häc­ken men be­hö­ver spe­la mer, sa Gustav Berg­gren.

Ut­ö­ver si­na all­svens­ka me­ri­ter har Berg­gren ock­så gjort mat­cher i lands­lags­trö­jan. Fy­ra mat­cher med U17 och åt­ta mat­cher med U19 har han hun­nit med. Vad kan du till­fö­ra i Var­berg? – Svårt att sä­ga, men jag kom­mer job­ba hårt så att vi vin­ner mat­cher, be­rät­ta­de Gustav Berg­gren.

MED PÅ TRÄNINGEN var ock­så Ka­mal Mustafa som för till­fäl­let till­hör Fal­ken­berg FF. Ka­mal Mustafa spe­la­de för­ra sä­song­en för Fal­ken­bergs FF, men läm­na­de ef­ter att Fal­ken­berg åk­te ner i su­pe­ret­tan. Han har se­dan dess gått kon­trakts­lös. Ock­så Isak Skoog var med på träningen, men ing­en av de två har än så länge skri­vit nå­got kon­trakt ut­an är en­dast med och prov­trä­nar.

Gustav Berg­gren från BK Häc­ken är klar för Var­berg Bo­is FC. Den cen­tra­la in­ner­mitt­fäl­ta­ren kom­mer till Var­berg på ett lån som sträc­ker sig över höst­sä­song­en.

JÖRGEN WÅLEMARK BE­HÖ­VER fyl­la på trup­pen in­nan höst­sä­song­en drar igång. Med Gustav Berg­gren in­räk­nad är trup­pen i dags­lä­get 17 spe­la­re.

– Vi job­bar sten­hårt för att fyl­la på trup­pen. Ut­ö­ver mitt­fäl­ta­re så be­hö­ver vi ock­så fyl­la på i back­lin­jen och med for­wards, sa Jörgen Wålemark.

Förs­ta mat­chen un­der höst­sä­song­en för Var­berg är den 22 ju­li mot Ge­f­le. Men Jörgen Wålemark har tills den elf­te augusti på sig för att fyl­la på trup­pen, då trans­fer­fönst­ret stäng­er.

”Han är en bra boll­vin­na­re och har ett ett­rigt spel­sin­ne” JÖRGEN WÅLEMARK

Trä­na­re i Var­berg

Bild: KARL-OSKAR SKEPPSTEDT

BO­IS-KLAR. Gustav Berg­gren gjor­de un­der mån­da­gen förs­ta träningen med la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.