Fle­ra hal­länds­ka ar­tis­ter gäs­tar Skansken.

Hallands Nyheter - - Sporten - MATHILDA OLAUSSON/TT LINUS BRÄNNSTRÖM/TT

Lin­nea Henriksson be­sö­ker ”Allsång på Skan­sen” för tred­je gång­en och Em­mi Chris­tens­son gör de­but. In­för Svt-pro­gram­met be­rät­tar de om si­na pla­ner. – Det kom­mer att bli pir­rigt, sä­ger Em­mi Chris­tens­son.

Ar­tis­ten Lin­nea Henriksson har va­rit med i SVT:S ”Allsång på Skan­sen” två gång­er ti­di­ga­re. På tis­dag blir det tred­je gång­en gillt. Hon be­rät­tar att det var en själv­klar­het att tac­ka ja när hon blev till­frå­gad.

– Jag är ge­ne­rellt väl­digt svag för ”al­la får va­ra med, al­la är bäst”stäm­ning­en. Det här pro­gram­met har ju den gre­jen, att många kom­mer hit till Skan­sen, sjung­er med, och att man kan va­ra med hem­i­från. Jag tyc­ker det är my­sigt, sä­ger hon.

HON VILL IN­TE av­slö­ja vil­ken allsång hon valt, men det kom­mer att bli en med ”li­te fart och fläkt”. Även när det kom­mer till vil­ka eg­na lå­tar hon ska spe­la är hon hem­lig­hets­full. myc­ket men om man har koll på att jag släppt mu­sik ny­li­gen kanske man kan få en li­ten led­tråd där, sä­ger hon.

För­u­tom ”Allsång på Skan­sen” är Lin­nea Henriksson ute på tur­né fram till september. Se­na­re i år kom­mer ett nytt al­bum.

– Jag le­ver li­vet nu, jag äls­kar verk­li­gen att spe­la med mitt band och träf­fa publi­ken. Man har sut­tit väl­digt myc­ket i sin hem­li­ga lil­la käl­la­re se­nas­te ti­den. Det är dröm­men, fak­tiskt, sä­ger hon.

MUSIKALARTISTEN Em­mi Chris­tens­son med­ver­kar i ”Allsång på Skan­sen” för all­ra förs­ta gång­en i dag.

– Det är som­mar­käns­la för mig, ”Allsång på Skan­sen”. Jag har ald­rig va­rit här, ald­rig va­rit och kol­lat på pro­gram­met el­ler stått på sce­nen här. Så det är de­but. Men jag har tit­tat på pro­gram­met hem­ma i tv-sof­fan, sä­ger hon. Vad har du för för­vänt­ning­ar?

– Mi­na för­vänt­ning­ar är att det kom­mer va­ra en rik­tigt här­lig och ro­lig dag, det kom­mer nog att bli ner­vöst. Det är di­rekt­sänd tv. Det kom­mer att bli pir­rigt, men det ska bli su­per­kul.

Den se­nas­te ti­den har Em­mi Chris­tens­son haft fullt upp med ”Fan­to­men på ope­ran”-mu­si­ka­len i Stock­holm.

– Det var ett su­per­kul år. Det har va­rit en dröm för mig att gö­ra den rol­len hem­ma i Sve­ri­ge. Det var verk­li­gen en ”dream come true”. Men det är hårt jobb, vi spe­la­de sex fö­re­ställ­ning­ar var­je vec­ka. Det är en stor roll, man vill hål­la sig frisk och all­tid pre­ste­ra på topp. Jag var rätt trött när det var över, men det var ro­ligt, sä­ger hon.

Se­na­re i som­mar vän­tar en ef­ter­läng­tad se­mes­ter.

– Jag har in­te rik­tigt hun­nit vi­la ut än, men jag ska ha några vec­kor nu i som­mar då jag ba­ra tar det lugnt, så det ska bli skönt, sä­ger Em­mi Chris­tens­son.

”Allsång på Skan­sen” sänds i SVT 1 i kväll kloc­kan 20.00.

Bild: TT

VE­TE­RAN. Lin­nea Henriksson är med i ”Allsång på Skan­sen” för tred­je gång­en i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.