”Svårt att tro på” enat Ko­rea i OS

OLYMPISKT: SYDKOREA VILL FÅ MED GRANNEN

Hallands Nyheter - - Sporten - PER MAGNUSSON TT

Så sent som i för­ra vec­kan prov­sköt Nord­ko­rea en in­ter­kon­ti­nen­tal ro­bot, vil­ket in­ne­bar yt­ter­li­ga­re en för­säm­ring av de re­dan an­sträng­da re­la­tio­ner­na till grannen i söder och dess al­li­e­ra­de USA.

Nord­ko­re­as dik­ta­tor Kim Jon­gun över­va­ka­de upp­skjut­ning­en på USA:S na­tio­nal­dag den 4 ju­li och sa­de en­ligt den stat­li­ga ny­hets­by­rån KCNA att ”de ame­ri­kans­ka skit­stöv­lar­na in­te kom­mer att bli så gla­da över den här gå­van”.

Sam­ti­digt för­be­re­der sig Sydkorea de olym­pis­ka vin­ter­spe­len i Py­e­ong­chang som in­vigs om sju må­na­der.

FÖR ATT OM möj­ligt lät­ta nå­got på re­la­tio­nen till grann­lan­det – vil­ken va­rit i stort sett obe­fint­lig se­dan Sydkorea 2008 kräv­de att kärn­va­pen­frå­gan mås­te lö­sas för att kon­tak­ter ska äga rum igen – ut­tryck­te Syd­ko­re­as pre­si­dent Moon Jae-in ny­li­gen en öns­kan om att ha ”ett Ko­rea” i täv­ling­ar­na.

Allt för att bi­dra till ett fred­li­ga­re kli­mat och ett fred­ligt OS.

UTTALANDET ÖVERRASKADE IN­TE Gabri­el Jons­son, do­cent i Ko­re­as språk och kultur vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

– Nej, det här är en möj­lig­het att age­ra på ett om­rå­de där det är mind­re pro­ble­ma­tiskt att gö­ra nå­got än på det po­li­tis­ka. Det kan in­le­da nå­gon form av kon­takt och av­spän­ning. Men det finns yt­terst få ex­em­pel un­der årens lopp där kon­tak­ter bli­vit kon­ti­nu­er­li­ga, sä­ger han till TT.

– För­sök som har gjorts för att öpp­na di­a­log har in­te be­mötts po­si­tivt se­dan Moon Jae-in till­träd­de. Det har verk­li­gen gått grus i ma­ski­ne­ri­et se­dan ”sol­skens­po­li­ti­ken” av­skaf­fa­des 2008.

Vid som­mar-os i Se­oul 1988 boj­kot­ta­de Nord­ko­rea spe­len. I feb­ru­a­ri hop­pas Moon Jae-in att län­der­na del­tar i öpp­ningsce­re­mo­nin un­der ge­men­sam flag­ga.

– Det gjor­de de ju till ex­em­pel vid OS i Syd­ney 2000, ef­ter topp­mö­tet sam­ma år. Och det är ju ett sätt att vi­sa om­värl­den att ”vi är ett land” även om al­la vet att det är de­lat, sä­ger Gabri­el Jons­son.

I DAGARNA VÄN­TAS Syd­ko­re­as pre­si­dent dis­ku­te­ra idén med In­ter­na­tio­nel­la olym­pis­ka kom­mit­tén IOK:S ord­fö­ran­de Tho­mas Bach, som väl­kom­nar för­slag et.

Men det är 26 år se­dan Ko­rea del­tog med ett ge­men­samt lag i en id­rotts­täv­ling: bord­ten­nis-vm i Ja­pan 1991, då da­mer­na vann guld, och ung­doms-vm i fotboll i Por­tu­gal sam­ma år.

Gabri­el Jons­son tror in­te att län­der­na täv­lar till­sam­mans näs­ta år.

– Nu när det har va­rit så myc­ket spän­ning­ar är det väl­digt svårt att fö­re­stäl­la sig ett enat lag. Man kan ju dock in­te ute­slu­ta att Nord­ko­rea stäl­ler upp än­då, även om jag har li­te svårt att tro det just nu, sä­ger han.

Chang Ung – som är Nord­ko­re­as en­de med­lem i IOK – har i ett ut­ta­lan­de, en­ligt AP, sagt att ”det kan bli svårt på grund av det po­li­tis­ka lä­get och att det är tajt om tid”.

– Det kan va­ra ett svep­skäl. Egent­li­gen skul­le man kun­na gö­ra det. Men det är ett sätt att sä­ga att man even­tu­ellt in­te tän­ker va­ra med, sä­ger Gabri­el Jons­son.

Vid vin­ter-os för tre år se­dan ha­de Nord­ko­rea in­te nå­gon id­rot­ta­re med och 2010 ha­de de en­dast två. En­ligt AFP har ing­en från lan­det än­nu kva­li­fi­ce­rat sig för mäs­ter­ska­pet i Py­e­ong­chang. Ett par kon­stå­ka­re upp­ges va­ra när­mast att kla­ra det. Det har fun­nits fun­de­ring­ar på att ha ett ge­men­samt ishoc­key­lag på dam­si­dan.

För 26 år se­dan täv­la­de Syd- och Nord­ko­rea se­nast ge­men­samt i ett id­rotts­e­ve­ne­mang. I näs­ta års OS vill Syd­ko­re­as nye pre­si­dent Moon Jae-in se det igen. – Jag har väl­digt svårt att fö­re­stäl­la mig ett enat lag, sä­ger do­cent Gabri­el Jons­son.

SYDKOREA TIT­TAR ÄVEN på and­ra möj­lig­he­ter för att få Nord­ko­rea in­vol­ve­rat i OS. Moon Jae-in tyc­ker till ex­em­pel att IOK kan de­la ut wildcard till Nord­ko­rea. Att an­vän­da Nord­ko­re­as nya skidort Ma­sikry­ong som trä­nings­an­lägg­ning un­der OS är ett an­nat al­ter­na­tiv. El­ler att mat­cher ut­om täv­lan ar­ran­ge­ras, så att även nord­ko­re­a­ner­na kan va­ra med.

Var­ken wildcard el­ler ”mat­cher ut­an­för sche­mat” tilläts vid OS 2014.

Vid vin­ter-os för tre år se­dan ha­de Nord­ko­rea in­te nå­gon id­rot­ta­re med och 2010 ha­de de en­dast två.

Ar­kiv­bild: RUSTY KENNEDY

TILLFÄLLIG ISLOSSNING. Nord­ko­re­as ju­docoach Pak Jung-chul, till väns­ter, och Syd­ko­re­as bas­ket­boll­spe­la­re Chung Eun-sun vin­kar till publi­ken un­der öpp­ningsce­re­mo­nin för OS i Syd­ney 2000, då de till­sam­mans bar en flag­ga som re­pre­sen­te­ra­de ett enat Ko­rea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.