Hon dan­sar mo­ten mu­sik­kar­riär

MU­SIK: SIGRID BERNSON VILL SAT­SA PÅ MUSIKEN

Hallands Nyheter - - Kultur - JENNIFER LAST

Sigrid Bern­sons an­sik­te är känt från tv-pro­gram­met Let’s dan­ce. Nu vill hon sat­sa stort på musiken. – Jag vill job­ba med bå­de dans och mu­sik och nu får jag änt­li­gen gö­ra det, sä­ger hon.

Hon kom­mer från danslo­ka­ler­na i Väst­ra Frölun­da. Tog sig he­la vägen till Let’s dan­ce-stu­di­on i Stock­holm där den tolf­te sä­song­en sän­des i vå­ras. Sigrid Bernson har med­ver­kat som proffsdan­sa­re i fem sä­song­er och stått som vin­na­re i två av dem.

– Det är en kons­tig si­tu­a­tion egent­li­gen. Man kän­ner in­te varand­ra och se­dan helt plöts­ligt ska man job­ba ihop sju da­gar i vec­kan. Det är väl­digt in­ten­sivt. Går man till fi­nal är man helt slut­körd. Jag och Ben­ja­min (Ingros­so) som­na­de i green room in­nan sänd­ning en gång för att vi var så tröt­ta. Men man har lärt sig att in­te ta nå­got för gi­vet ef­tersom nå­gon åker ut var­je vec­ka. Det kan all­tid va­ra sista vec­kan man dan­sar, så man mås­te för­sö­ka nju­ta.

SIGRID HAR i fy­ra års tid job­bat för att bli saj­nad av ett skiv­bo­lag i Stock­holm. Hon be­rät­tar att det är svårt att få ett skiv­kon­trakt som gyn­nar en själv, som känns bra och som lig­ger rätt i ti­den. Hon träf­fa­de ti­di­ga­re i år en tjej från skiv­bo­la­get Uni­ver­sal. Klick, sa det, och så var ar­be­tet i gång. Nya sing­eln This sum­mer släpp­tes i fre­dags och gick ef­ter ba­ra en dag in på Spo­ti­fys topp 50-lis­ta i Sve­ri­ge.

– Jag har job­bat länge med att ta re­da på vem jag är in­om musiken. Jag vill va­ra mig själv. Det är det vik­ti­gas­te. Helt plöts­ligt skrev vi

den här lå­ten för två vec­kor se­dan och jag är skit­stolt och jät­te­nöjd. Jag tror att det finns en me­ning med vis­sa sa­ker. Det som är lätt är of­tast rätt.

ATT SLÄP­PA ett de­bu­tal­bum finns in­te rik­tigt på kar­tan än. Sigrid tror på sing­el­for­ma­tet. Hon me­nar på att bran­schen är tuff och otå­lig och att de fles­ta dö­mer en låt på ba­ra några se­kun­der.

– Jag är en perfektionist. Om jag släp­per ett al­bum vill jag att det ska va­ra tio hits och vill ha lå­tar som folk sjung­er med i el­ler kän­ner nå­got för. Jag vill in­te stå på nå­gon pi­e­de­stal och va­ra bätt­re än al­la and­ra, ut­an jag vill va­ra gans­ka folk­lig. Just nu tror jag in­te att jag kom­mer vå­ga släp­pa en plat­ta, men i fram­ti­den kanske.

I se­nas­te sä­song­en av Let’s dan­ce ha­de Sigrid tv-pro­fi­len och ar­tis­ten Sa­mir Ba­dran som part­ner, bland an­nat känd från mu­sik­du­on Sa­mir & Vik­tor. De dan­sa­de sig ige­nom sex av­snitt in­nan de fick läm­na. Se­dan dess har de um­gåtts myc­ket och nu är pla­nen att star­ta en Youtu­be-ka­nal till­sam­mans.

– DET ÄR ett helt nytt pro­jekt. Vi har otro­ligt ro­ligt till­sam­mans och har många eg­na idéer. Han har många barn som ser upp till ho­nom och jag tror att jag har un­ge­fär sam­ma mål­grupp ock­så, till viss del. Vi har väl känt att det skul­le va­ra kul att få be­stäm­ma helt själ­va vad vi vill gö­ra fram­för ka­me­ran. Vi får nog tes­ta oss fram för att se vad folk vill ha, men till en bör­jan vill vi att folk ska lä­ra kän­na oss bortom det me­dia skri­ver.

PERFEKTIONIST. ”Om jag släp­per ett al­bum vill jag att det ska va­ra tio hits som folk sjung­er med i el­ler kän­ner nå­got för”, sä­ger Sigrid Bernson.

Bild: THO­MAS JO­HANS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.