Sting skän­ker bort Po­lar­pris­peng­ar

Hallands Nyheter - - Kultur - TT

Årets Po­lar­pris­vin­na­re Sting skän­ker he­la pris­sum­man på om­kring en mil­jon kro­nor till Song­li­nes, ett in­teg­ra­tions­pro­jekt från Arvs­fon­den som an­vän­der mu­sik för att ska­pa ”hopp och fram­tids­tro hos unga på flykt”, skri­ver Arvs­fon­den i ett press­med­de­lan­de.

”Jag blev djupt hed­rad över att till­de­las Po­lar­pri­set i år och kom­mer med gläd­je att do­ne­ra pris­peng­ar­na till det svens­ka ung­dom­si­ni­ti­a­ti­vet Song­li­nes. Mu­sik kan bryg­ga bro­ar och det här pro­jek­tet be­ly­ser vil­ken vik­tig roll mu­sik kan spe­la för att ge unga på flykt en möj­lig­het att kny­ta an till ett nytt sam­häl­le”, sä­ger Sting i press­med­de­lan­det.

Hans An­ders­son, en­hets­chef på Arvs­fon­den, sä­ger att Song­li­nes vi­sar hur man med mu­sik och kultur kan in­klu­de­ra unga män­ni­skor med röt­ter i he­la värl­den, och han är glad över att Sting vill ge ar­be­tet ”en re­jäl skjuts fram­åt”.

Song­li­nes ger ny­an­län­da över he­la lan­det möj­lig­het till mu­sik­ak­ti­vi­te­ter. Peng­ar­na kom­mer att an­vän­das till att ord­na mu­sik­lä­ger, ar­ran­ge­ra kon­ser­ter och kö­pa in in­stru­ment.

Bild: PON­TUS LUNDAHL/TT/ARKIV

PRISAD. Sting hål­ler tack­tal un­der Po­lar­pri­set 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.