Unga fors­ka­re ska få det lät­ta­re

Nya vill­kor ska få fler att vå­ga väl­ja aka­de­misk kar­riär

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Unga fors­ka­re har svårt att få ett fast jobb. Men ett re­ge­rings­be­slut om nya vill­kor ska gö­ra forskar­kar­riä­ren mer at­trak­tiv.

– Det känns hopp­fullt, då an­ställ­nings­vill­ko­ren är gans­ka otryg­ga för unga fors­ka­re i dag, sä­ger dok­to­ran­den An­na Ilar.

I tre år har 30-åri­ga An­na Ilar dok­to­re­rat in­om epi­de­mi­o­lo­gi, med forsk­ning in­rik­tad på led­gångs­reu­ma­tism, på Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet i Sol­na. Om ett år är hon klar och möts då av en tuff arbetsmarknad – i al­la fall om hon vill fort­sät­ta att fors­ka.

– Jag som många and­ra vill fort­sät­ta in­om aka­de­min, men det finns en osä­ker­het i hur pass trygg man kom­mer att va­ra som an­ställd. Det­ta ef­tersom det är många kor­ta an­ställ­ning­ar.

Det har länge va­rit svårt för unga fors­ka­re att få en fast tjänst. Av dem som un­der­vi­sar och fors­kar vid de stat­li­ga uni­ver­si­tet och hög­sko­lor var 28 pro­cent viss­tids­an­ställ­da 2016, en­ligt siff­ror från Uni­ver­si­tets­kans­ler­säm­be­tet (UKÄ). För att gö­ra det tryg­ga­re har re­ge­ring­en nu fat­tat be­slut om att änd­ra i hög­sko­le­för­ord­ning­en. En ny tids­be­grän­sad lä­ra­ran­ställ­ning på fy­ra till sex år in­rät­tas. Den ska le­da till ett fast jobb och mins­ka staplan­det av kor­ta an­ställ­ning­ar.

– Det finns an­nars en risk att många unga väl­jer bort en aka­de­misk kar­riär och det är ett slö­se­ri med kom­pe­tens, bå­de för in­di­vi­den och sam­häl­let, sä­ger He­le­ne Hell­mark Knuts­son (S), mi­nis­ter för högre ut­bild­ning och forsk­ning.

Re­ge­ring­en hop­pas att sats­ning­en ska stär­ka fors­ka­ryr­ket och få unga att väl­ja den kar­riä­ren fö­re ett jobb i nä­rings­li­vet el­ler den of­fent­li­ga sek­torn.

– Det här är en vik­tig pus­sel­bit för att gö­ra yr­ket mer at­trak­tivt och hö­ja kva­li­tén samt öka jäm­ställd­he­ten, sä­ger Hell­mark Knuts­son.

Ukä-siff­ror från 2016 vi­sar att en­bart 45 pro­cent av dem som fors­kar och un­der­vi­sar på hög­sko­lor och uni­ver­si­tet är kvin­nor.

– Vi ser att osäk­ra an­ställ­ning­ar fått kvin­nor att väl­ja bort yr­ket, sä­ger Hell­mark Knuts­son.

Sam­ti­digt väl­jer fler män att bli fors­ka­re un­der sin dok­to­rand­tid, me­dan fler kvin­nor un­der­vi­sar. Det gör att män har lät­ta­re att re­kry­te­ras till tjäns­ter.

– Det känns be­klag­ligt att jag som kvin­na in­te har sam­ma för­ut­sätt­ning­ar som män att väl­ja en aka­de­misk kar­riär, sä­ger An­na Ilar.

Re­ge­ring­en har som mål att 9 pro­cent av de ny­re­kry­te­ra­de pro­fes­so­rer­na per lä­ro­sä­te ska va­ra kvin­nor år 2017–19. År 2030 ska den siff­ran lig­ga på 50 pro­cent.

En­ligt Hell­mark Knuts­son är det vik­tigt att fort­sät­ta att stär­ka fors­ka­ryr­ket i Sve­ri­ge för att mö­ta den allt mer hår­da kon­kur­ren­sen glo­balt.

– Tyd­li­ga­re kar­riär­väg och tryg­ga­re an­ställ­ning­ar ska bi­dra till att stär­ka forsk­ning­en och loc­ka de bäs­ta.

De nya reg­ler­na har ock­så fått An­na Ilar att kän­na ett stör­re hopp in­för fram­ti­den.

– Det känns väl­digt hopp­fullt och bra att ar­bets­vill­ko­ren stärks och att kar­riär­vä­gar­na blir tyd­li­ga­re för unga. Så det gör mig mer mo­ti­ve­rad att väl­ja en forskar­kar­riär.

Ron­ja Mår­tens­son/tt

FOTO: ERIK SIMANDER/TT

Lo­van­de. An­na Ilar dok­to­re­rar, med forsk­ning in­rik­tad på led­gångs­reu­ma­tism, vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet i Stock­holm. De nya reg­ler­na ger hen­ne nytt hopp om fram­ti­den in­om aka­de­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.