San­den för­svin­ner i ha­vet

Mil­jo­ner står på spel i skåns­ka kom­mu­ner: Pro­ble­met in­te så stort i Stock­holm

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ha­vet sti­ger och san­den för­svin­ner ut i ha­vet. Strän­der, pri­vat be­byg­gel­se och in­fra­struk­tur värd mil­jo­ner står på spel i en rad skåns­ka kom­mu­ner.

– Vi har egent­li­gen ing­et stöd alls. Min upp­fatt­ning är att det märks att pro­ble­met in­te är så stort i Stock­holm, sä­ger mil­jöstra­teg He­le­na Björn vid Lom­ma kom­mun.

Ero­sion, stor­mar och höj­da hav­s­ni­vå­er. Många kust­nä­ra kom­mu­ner i Skå­ne för en ojämn kamp mot ha­vet – och kloc­kan tic­kar. Ha­vet sti­ger och det gör även Sve­ri­ges lan­dy­ta, men in­te i Skå­ne.

I Lom­ma har Lom­ma be­ach och Långa bryg­gan i Bjär­red åter­i­gen fått på­fyll­ning av sand in­för som­mar­sä­song­en. Men in­för fram­ti­den be­hövs stör­re åt­gär­der vid kus­ten än så – även i Lom­ma kom­mun. En svår nöt att knäc­ka, en­ligt He­le­na Björn.

–Den svå­ras­te nö­ten är hur man ska man han­te­ra att hu­sen och in­fra­struk­tur lig­ger så nä­ra. Den en­da lös­ning­en kanske är en be­tong­kant, men vem vill ha det? Vi vet in­te hur vi ska lö­sa det här.

I Vel­linge pla­ne­rar man en lång vall runt Fals­ter­bo­nä­set som ska bli cir­ka 20 kilo­me­ter lång, rap­por­te­rar P4 Mal­mö­hus. Kam­pen mot vatt­net kos­tar.

– Ba­ra själ­va an­sö­kan be­räk­nar vi till cir­ka nio mil­jo­ner kro­nor. Se­dan kom­mer själ­va byg­get att kos­ta myc­ket. Vi kom­mer att sö­ka de stöd som finns, men gi­vet­vis tyc­ker vi att det bor­de va­ra mer av ett na­tio­nellt an­svar att skyd­da Sve­ri­ge mot höga hav­s­ni­vå­er, sä­ger An­na Möl­ler, kom­mu­nens sam­hälls­bygg­nads­chef, till ra­di­on.

I Ystad fort­sät­ter man med den så kal­la­de strand­fod­ring­en – att häm­ta till­ba­ka sand från havs­bot­ten – som kom­mu­nen star­ta­de för några år se­dan. Kost­na­den? Runt tio mil­jo­ner var tred­je år.

–Det är en så bra af­fär. Visst, det kos­tar men å and­ra si­dan har vi in­te kost­na­der för det evi­ga lap­pan­det och la­gan­det, sä­ger Ystads mil­jöoch kli­matstra­teg Mo­na Ohls­son Skoog.

– Om vi kan vi­sa att det­ta är smart, eko­no­miskt och ger lång­sik­tigt håll­bart skydd så vill vi gär­na att sta­ten ska få upp ögo­nen för det här. Det finns ju in­te så myc­ket sand­strän­der i Sve­ri­ge.

Mer forsk­ning och mer re­sur­ser be­hövs, sä­ger Per Da­ni­els­son, na­tio­nell sam­ord­na­re mot stran­dero­sion på Sta­tens geo­tek­nis­ka in­sti­tut. Sam­ti­digt sä­ger han att nio av lan­dets myn­dig­he­ter fak­tiskt ar­be­tar med stran­dero­sion just nu.

– Se­dan kan vi ta till oss att det in­te syns tyd­ligt vad vi gör. Det kom­mer vi nu tyd­lig­gö­ra. Sen är det så att finns det mer re­sur­ser och peng­ar kan man gö­ra mer. Bud­ge­ten är in­te jät­tes­tor, sä­ger han till TT.

Vid Äspet, strax söder om Åhus hamn i Kristi­an­stad kom­mun, lig­ger in­te li­ka myc­ket sand kvar som förr. Nu når ha­vet än­da upp till skogs­bry­net på si­na stäl­len.

Ero­sio­nen är nå­got som kom­mu­nen fun­de­rar myc­ket på. Man skul­le vil­ja gö­ra som Ystad, be­rät­tar den tek­nis­ka che­fen Bengt Ols­son.

Några po­li­tis­ka be­slut finns in­te än­nu, men att byg­ga bort ero­sion med ste­nar tyc­ker han in­te är ”rim­ligt eko­no­miskt el­ler prak­tiskt”.

–Vi har fun­de­ring­ar att hit­ta nå­got stäl­le till havs att häm­ta sand på.

An­na Ka­ro­li­na Eriks­son/tt

FOTO: JOHAN NILSSON/TT

På­tag­ligt. Vid Strand­vä­gen i Äspet i Åhus når ha­vet nu än­da upp till skogs­bry­net. Stran­dero­sion runt Skå­nes kust är ett väx­an­de pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.