Pro­jekt med fo­kus på en­sam­kom­man­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Mel­lan 2014 och 2016 sök­te när­ma­re 45 000 en­sam­kom­man­de flyk­ting­barn asyl i Sve­ri­ge. Forsk­nings­pro­jek­tet ”Det en­sam­ma bar­net” ska bi­dra till en smi­di­ga­re in­teg­ra­tion och ge kun­skap om kon­flik­ter om vär­de­ring­ar.

När en­sam­kom­man­de barn och unga kom­mer till Sve­ri­ge möts de hu­vud­sak­li­gen av fy­ra ak­tö­rer – Hem för vård och bo­en­de (Hvb-hem), so­ci­al­tjänst, go­de män och sko­lan. Mö­tet mel­lan des­sa in­stan­ser och bar­nen är i fo­kus för ett fy­ra­å­rigt forsk­nings­pro­jekt vid Lunds uni­ver­si­tet som drar i gång till hös­ten.

– Det är de här ak­tö­rer­na som till­sam­mans med ci­vil­sam­häl­let an­sva­rar för att slus­sa de ny­an­län­da in i det svens­ka sam­häl­let. Det på­går som be­kant en stor debatt kring så kal­la­de ”svens­ka vär­de­ring­ar” och i pro­jek­tet är vi spe­ci­ellt in­tres­se­ra­de av att stu­de­ra vil­ka po­ten­ti­el­la vär­de­rings­kon­flik­ter som kan upp­stå i mö­tet, sä­ger pro­jekt­le­da­ren Jo­han­na Gustafs­son Lund­berg vid Cent­rum för te­o­lo­gi och re­li­gi­ons­ve­ten­skap.

I pro­jek­tet kom­mer fors­kar­la­get gö­ra in­ter­vju­er med per­so­nal som ar­be­tar för de ak­tu­el­la in­stan­ser­na. Forsk­ning­en har hit­tills främst fo­ku­se­rat på de en­sam­kom­man­de själ­va. Ge­nom att vri­da blic­ken mot ak­tö­rer­na som bar­nen kom­mer i kon­takt med hop­pas man kun­na bred­da kun­ska­pen kring hur in­teg­ra­tions­pro­ces­sen kun­de för­bätt­ras.

– Vi kom­mer ju såklart in­te få grepp om nå­gon ob­jek­tiv verk­lig­het, men att stu­de­ra hur per­so­na­len ta­lar om si­na mö­ten med de en­sam­kom­man­de kan hjälpa oss att få grepp om kom­plex­i­te­ten i de här frå­gor­na. Till ex­em­pel vil­ka ut­ma­ning­ar som är re­la­te­ra­de till ge­nu­i­na kul­tur­skill­na­der, och vil­ka som sna­ra­re hand­lar om att det rör sig om ton­å­ring­ar.

Ax­el Vik­ström/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.