Fak­ta: Ero­sio­nen i söd­ra Sve­ri­ge

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

I takt med en sti­gan­de hav­s­ni­vå för­vän­tas stran­dero­sio­nen bli vär­re, sär­skilt i söd­ra de­len av lan­det där nå­gon land­höj­ning in­te på­går. Ero­sio­nen är på­tag­li­gast i Skå­ne, men fö­re­kom­mer även på vis­sa håll i Ble­kinge, Små­land och Hal­land.

Den mest dra­ma­tis­ka stran­dero­sio­nen har skett vid Lö­derup, där 200 me­ter av stran­den för­svann mel­lan 1975 och 2012.

Flac­ka sand­strän­der och bran­ta klint­kus­ter är käns­li­gast för ero­sion.

180 kilo­me­ter, un­ge­fär en fjär­de­del av Skå­nes kust, be­står av sand­strand. (TT)

KÄLLA: SGU FOTO: TT/ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.