34

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

NEDSKRÄPNINGSBÖTER

skrevs mel­lan ja­nu­a­ri och maj i år ut i he­la lan­det, en­ligt Håll Sve­ri­ge rent. Möj­lig­he­ten att böt­fäl­la den som skrä­par ner på all­män plats har fun­nits i sex år. Men re­sul­ta­tet är hit­tills klent. Flest bö­ter, åt­ta, de­la­des ut i po­lis­re­gi­on Stock­holm – som be­står av Stock­holm och Got­land. Minst an­tal bö­ter de­la­des ut i söd­ra re­gi­o­nen – Ble­kinge, Kal­mar, Kro­no­berg och Skå­ne län. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.