PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Att åter­upp­byg­ga det svens­ka total­för­sva­ret kom­mer att ta tid men just dju­pa­re in­for­ma­tion till all­män­he­ten är up­pen­bar­li­gen helt nöd­vän­digt. Och det hand­lar om mer än ba­ra fy­sisk sä­ker­het.

Af­ton­bla­det (ob S)

* Det ver­kar dock in­te va­ra SR som ska las­tas för sen­he­ten ut­an SOS Alarm, vil­ket är nog så all­var­ligt. Ska vår be­red­skap va­ra god mås­te vi ga­ran­te­ras kor­rekt in­for­ma­tion.

Sö­der­man­lands Ny­he­ter (C)

* Sve­ri­ge är ett av värl­dens mest di­gi­ta­li­se­ra­de sam­häl­len. Det gör oss sår­ba­ra. Att SOS, MSB och po­li­sen kla­rar över­be­last­ning säm­re än kvälls­tid­ning­ar­na är orim­ligt, sär­skilt i ti­der som des­sa.

Da­gens In­du­stri (opol)

* När Vma-sig­na­len lju­der ska män­ni­skor lyss­na, an­nars kan det få livs­far­li­ga kon­se­kven­ser. Där­för får He­sa Fred­rik in­te ro­pa varg igen. Då är ris­ken stor att ing­en lyss­nar när det verk­li­gen gäl­ler. Ex­pres­sen (lib)

* SOS alarm kon­sta­te­rar att det var ett ”hand­ha­van­de­fel” bakom det fals­ka lar­met, och att det var ”den mänsk­li­ga fak­torn” som fal­le­ra­de, men be­rät­tar ing­et om huruvi­da den­na spe­ci­fi­ka mänsk­li­ga fak­tor har ta­gits ur tjänst el­ler ens sä­ker­hets­kon­trol­le­rats. Som van­ligt i Sve­ri­ge finns det ing­en an­sva­rig, ens när det är den mänsk­li­ga fak­torn som bris­ter.

Svens­ka Dag­bla­det (ob M)

* Det är in­te förs­ta gång­en som bris­ter i Sve­ri­ges kris­be­red­skap har av­slö­jats. Kris­be­red­ska­pen till­hör själ­va kär­nan i det of­fent­li­ga upp­dra­get. Ett av de mest cen­tra­la skä­len till sta­tens le­gi­ti­mi­tet. Och om man in­te kla­rar av att han­te­ra ett falsklarm, hur står den sig då i hän­del­se av en verk­ligt stor kris?

Got­lands Al­le­han­da (ob M)

* Med­bor­gar­na har ett an­svar för sin egen kris­be­red­skap, det får allt fler en stör­re med­ve­ten­het om. Men vi mås­te bac­kas upp av myn­dig­he­ter som gör sitt jobb.

Sundsvalls Tid­ning (lib)

* Att Mo­de­ra­ter­na kan läg­ga par­ti­le­dar­stri­den åt si­dan är vik­tigt för he­la Al­li­an­sen. Om de in­ter­na stri­dig­he­ter­na in­om Mo­de­ra­ter­na fort­sät­ter mins­kar chan­ser­na för de fy­ra bor­ger­li­ga par­ti­er­na att pre­sen­te­ra en in­ne­hålls­rik val­platt­form in­för näs­ta års val. Nor­ra Väs­ter­bot­ten (lib)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.