Där­för sä­ger vi in­te nej

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Ett av kom­mu­nens över­gri­pan­de mål är – fler bo­stä­der och at­trak­ti­va bo­en­de­mil­jö­er i he­la kom­mu­nen med god kom­mu­nal ser­vice i li­vets al­la ske­den.

An­led­ning­en till att vi in­te sä­ger nej är föl­jan­de: Ing­en be­ty­dan­de re­miss­in­stans sä­ger nej. Plat­sen är re­dan ian­språk­ta­gen för be­byg­gel­se, vil­ket fram­går av pro­to­kol­let. Inga sakä­ga­re har haft nå­got att in­vän­da.

Härut­ö­ver är det gläd­jan­de att nå­gon in­te nöd­vän­digt­vis vill byg­ga vid ha­vet. E.u. stam­mar äga­ren från plat­sen.

Bygg­na­tion i in­lan­det omöj­lig­görs of­ta av strand­skydds­be­stäm­mel­ser, som kan ge ab­sur­da kon­se­kven­ser.

För att mins­ka kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er­na kan jag för­säk­ra att ing­en fö­re­trä­da­re för Gekås nå­gon­sin äg­nat sig åt nå­got otill­bör­ligt för­sök till på­ver­kan av be­slut.

Bo Gustafs­son (M) ord­fö­ran­de bygg­lovs­nämn­den Fal­ken­berg

från bygg­lovs­nämn­dens ord­fö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.