Här spri­der sig den gif­ti­ga jät­te­lo­kan

Hallands Nyheter - - Varberg - ALICE NILS­SON LOTH alice.nils­son­loth@hn.se

”Om Tra­fik­ver­ket vän­tar till au­gusti så har jät­te­lo­kan re­dan frö­at av sig...det är bort­kas­ta­de peng­ar”

BJÖRN BREVIK

Den gif­ti­ga jät­te­lo­kans frön spri­der sig med vin­den in på Björn Brevik och hans fa­miljs tomt. Men en­ligt Tra­fik­ver­ket be­käm­pas in­te väx­ten för­rän i slu­tet av au­gusti.

– Om Tra­fik­ver­ket vän­tar till au­gusti så har jät­te­lo­kan re­dan frö­at av sig. Då an­vän­der de peng­ar till att be­kos­ta be­kämp­ning vid fel tid av året. Det är bort­kas­ta­de peng­ar, sä­ger Björn Brevik.

Björn Brevik bor i Värö­bac­ka, pre­cis in­till kom­mu­nens mark, som i sin tur grän­sar till Tra­fik­ver­kets mark vid järn­vägs­spå­ret. Här väx­er den gif­ti­ga jät­te­lo­kan.

HAN BE­RÄT­TAR ATT kom­mu­nen är fli­tig och tar död på väx­ten nå­gon gång om året, men att det blå­ser in mäng­der med frön från Tra­fik­ver­kets mark.

– I nu­lä­get väx­er där tu­sen­tals små jät­te­loka­plan­tor, som an­tag­li­gen har kom­mit dit från för­ra året, sä­ger Björn Brevik.

Jät­te­lo­kan spri­der sig snabbt och ef­fek­tivt. Dess frön sprids med vin­den och lan­dar på Björn Brevik och hans fa­miljs mark. Se­dan väx­er de gif­ti­ga plan­tor­na upp i de­ras träd­gård. Ef­ter hud­kon­takt med jät­te­lo­kan kan man få bränn­ska­de­lik­nan­de sym­tom med kraf­tig hu­dir­ri­ta­tion, rod­nad och blå­sor. Besvä­ren kan kvar­stå i vec­kor.

– Jag kan in­te an­nat än gnäl­la och be snällt. Jag vet att man kan få bränn­ska­dor, där­för vill jag hål­la den bor­ta från om­rå­det där jag bor – och från barn, sä­ger han.

I AU­GUSTI OMKLASSAS jät­te­lo­kan och blir en in­va­siv art. In­va­si­va ar­ter är främ­man­de ar­ter som har lyc­kats eta­ble­ra sig i Sve­ri­ge, och som kan va­ra ett hot mot den in­hems­ka flo­ran och fau­nan. En så­dan art kan kon­kur­re­ra ut nå­gon av lan­dets eg­na ar­ter, el­ler för­änd­ra ett helt eko­sy­stem.

Jonas Lyck­sell är pro­jekt­le­da­re för den ke­mis­ka ogräs­be­kämp­ning­en på Tra­fik­ver­ket. Han be­rät­tar att det kan ta upp till tio år för jät­te­lo­kan att för­svin­na helt. Frö­er som frö­a­des av för åt­ta år sen kan plöts­ligt bör­ja gro.

TRA­FIK­VER­KET VAR PÅ plats i Värö­bac­ka för­ra vec­kan och kun­de då kon­sta­te­ra att det fak­tiskt är jät­te­lo­ka som väx­er på de­ras mark, pre­cis som Björn Brevik på­stått.

– Vi viss­te in­te om att den fanns här. Vi för­sö­ker få in be­kämp­ning­en i pla­nen, men som det ser ut nu blir det in­te för­rän i au­gusti, sä­ger han. Är det in­te för­sent i au­gusti?

– Det bäs­ta vo­re gi­vet­vis att ta det in­nan au­gusti, men nu har vi in­te så myc­ket val. Näst­kom­man­de år ska vi gö­ra det ti­di­ga­re på sä­song­en, sä­ger Jonas Lyck­sell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.