Sten­kil (M): ”Stri­der mot kom­mu­nens pla­ner”

Hallands Nyheter - - Varberg - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

Pla­ner­na om ett nytt bo­stads­om­rå­de i Himle stäm­mer in­te en­ligt Ann-char­lot­te Sten­kil (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de. – De­ras vi­sion är in­te kom­mu­nens vi­sion, sä­ger hon.

I mån­da­gens tid­ning rap­por­te­ra­de H N om pla­ner­na på att byg­ga bo­stä­der på gamla Fun Ci­ty­om­rå­det. Fas­tig­hets­grup­pen som köp­te Fun Ci­ty och Björk­går­den me­nar att de vill ska­pa ett helt nytt bo­stads­om­rå­de, men en­ligt Ann­char­lot­te Sten­kil stri­der det mot kom­mu­nens över­sikts­plan.

– Jag är jät­te­po­si­tiv till att om­rå­det ut­veck­las, men pla­nen att ba­ra byg­ga bo­stä­der stäm­mer in­te med vår över­sikts­plan, sä­ger hon.

”Jag är jät­te­po­si­tiv till att om­rå­det ut­veck­las, men pla­nen att ba­ra byg­ga bo­stä­der stäm­mer in­te med vår över­sikts­plan” ANN-CHAR­LOT­TE STEN­KIL (M) kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de

MAR­KEN ÄR I dag är in­te pla­ne­rad för en­bart bo­stä­der. En­ligt över­sikts­pla­nen ses den i hu­vud­sak som om­rå­de för nä­rings­verk­sam­het.

– Vi har en lång­sik­tig pla­ne­ring för mar­ken och vi mås­te re­so­ne­ra med fas­tig­hets­grup­pen om hur om­rå­det ska ut­veck­las. Det är in­te gi­vet att det ska bli bo­stä­der, sä­ger Ann-char­lot­te Sten­kil.

En av kö­par­na i fas­tig­hets­grup­pen är To­ny Sjö­ström som har bo­la­get Sjö­ström Fas­tig­he­ter Var­berg. Han me­nar att han och fas­tig­hets­grup­pen har som am­bi­tion att byg­ga bo­stä­der, men att en di­a­log med kom­mu­nen är väl­digt vik­tig.

– Vi tän­ker gö­ra det­ta hand i hand med Var­bergs kom­mun och vi är öd­mju­ka in­för den här si­tu­a­tio­nen. Vi ska nog kun­na hit­ta nå­got som fun­ge­rar, men den dis­kus­sio­nen tar vi fram­ö­ver, sä­ger han.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/ARKIV

STÄM­MER IN­TE. Kom­mu­nens vi­sion är in­te att byg­ga bo­stä­der i Himle en­ligt Ann-char­lot­te Sten­kil (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.