Mats vi­sar Var­berg i vir­tu­al re­a­li­ty

Hallands Nyheter - - Varberg - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

”Vr-upp­le­vel­ser kan ju va­ra spän­nan­de för al­la som in­te själ­va kan be­sö­ka de här plat­ser­na. Äld­re män­ni­skor och funk­tions­va­ri­e­ra­de till ex­em­pel”

Åk zip-li­ne i Ästad el­ler sitt i en rodd­båt på Skär­sjön. Nu kan du upp­le­va Var­bergs se­värd­he­ter i vir­tu­al re­a­li­ty (VR), med hjälp av Mats Lars­näs 360-ka­me­ra.

Den ser ut li­te som en su­pers­lim­mad ver­sion av Pix­ar-ro­bo­ten Wall-e. Men för Mats Lars­näs ka­me­ra hand­lar det om högupp­löst in­spel­ning i 360 gra­der. Un­der som­ma­ren kom­mer han och hans 360-ka­me­ra att spe­la in kor­ta­re fil­mer runt he­la Var­berg.

– Den fång­ar verk­li­gen allt run­tom­kring sig, så jag får va­ra nå­gon an­nan­stans när jag spe­lar in.

MATS LARS­NÄS HAR ti­di­ga­re job­bat som lä­ra­re på Gäl­ling­e­sko­lan i Kungs­bac­ka. Nu dri­ver han eg­na fö­re­ta­get Fir­ma Mats Lars­näs. Och det är på be­ställ­ning av Mark­nad Var­berg som han nu spe­lar in Vr-fil­mer från di­ver­se plat­ser i Var­berg. Någ­ra som re­dan är in­spe­la­de är Åkul­la bok­sko­gar, Ästad vin­gård och Skär­sjön. Och fler ska det bli.

– Det finns ju hur många stäl­len som helst att spe­la in på i Var­berg. En idé vi har pra­tat om är att för­sö­ka spe­la in en film från en surf­brä­da, men det blir ett li­te svå­ra­re pro­jekt än att fil­ma i en skog.

OF­TAST SPE­LAR MATS in si­na fil­mer med ka­me­ran mon­te­rad på ett sta­tiv. Ge­nom åt­ta lin­ser pla­ce­ra­de längs med ka­me­rans fy­ra si­dor spe­lar den in in­di­vi­du­el­la klipp som Mats se­dan klip­per ihop. Ett re­di­ge­rings­jobb som kan va­ra aning­en kom­pli­ce­rat.

– Ef­ter in­spel­ning­en är klip­pen cir­ku­lä­ra och då mås­te de slä­tas ut till en och sam­ma bild. En­kelt ut­tryckt är det li­te som när man gör en platt världs­kar­ta av vår run­da jord. Fil­mer­na fyl­ler lik­som i varand­ra.

Fil­mer­na Mats spe­lar är tänk­ta att till­gäng­lig­gö­ra se­värd­he­ter och tu­rist­mål i Var­berg. Bå­de för de upp­täckts­lyst­na som vill be­sö­ka plat­ser­na i verk­lig­he­ten, men även för dem som in­te har den möj­lig­het.

– Vr-upp­le­vel­ser kan ju va­ra spän­nan­de för al­la som in­te själ­va kan be­sö­ka de här plat­ser­na. Äld­re män­ni­skor och funk­tions­va­ri­e­ra­de till ex­em­pel. Jag har även an­vänt VR i un­der­vis­ning.

TILL­SAM­MANS MED MATS Vr-fil­mer har det även lan­se­rats en app där den vir­tu­ellt ny­fik­ne kan upp­le­va de ovan nämn­da se­värd­he­ter­na. En­ligt Mats görs det bäst med ett par Vr-glas­ö­gon, men det fun­ge­rar även med ba­ra mo­bi­len.

– Det finns verk­li­gen nå­got kraft­fullt med den här ty­pen av upp­le­vel­ser. Och det är gans­ka lätt att tro att man verk­li­gen är på plats, även om man ba­ra sit­ter med te­le­fo­nen hem­ma i sof­fan.

MATS LARNÄS

Bild: OLOF SVAHN

VR. Mats Lars­näs ka­me­ra har åt­ta lin­ser och kan spe­la in upp till två­tim­mar av ma­te­ri­al. Det går även att tryc­ka på REC via mo­bi­len.

Bild: OLOF SVAHN

FÖR TE­LE­FO­NEN. Ett par Vr-glas­ö­gon för mo­bi­ler. Sätt skär­men fram­för ögo­nen och se in i en vir­tu­ell värld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.