Det blev en blöt ju­ni­må­nad

Hallands Nyheter - - Nyheter - PER-OLOF Nils­son Må­na­dens vä­der

Änt­li­gen öpp­na­de sig him­lens por­tar och gi­vet­vis det­ta la­gom till skolav­slut­ning­ar och ti­di­ga se­mest­rar. Men som al­la nu­me­ra är med­vet­na om så är ju vatt­net ovan en för­ut­sätt­ning för ci­vi­li­sa­tio­nens fort­sätt­ning om man nu skall va­ra li­te hög­tra­van­de. Mel­lan 150 och 200% av ne­der­bör­den föll i Hal­land och som van­ligt som­mar­tid li­te ojämt för­de­lat på grund av sku­rar och mind­re regn­om­rå­den. Mest föll i in­led­ning­en av må­na­den då ett kraf­ti­ga regn kom in med en topp på ca 51 mm i Käll­sjö den 7. Den kraf­ti­ga ne­der­bör­den fick fak­tiskt grund­vatt­net på Väst­kus­ten att åter bör­ja sti­ga i de små ma­ga­si­nen vil­ket var en lätt­nad för de med gräv­da brunnnar och gi­vet­vis för djur och växt­lig­het.

HUR MYC­KET HAR vi då ”mis­sat” i ne­der­börd som gjort lä­get så be­kym­mer­samt för vis­sa de­lar av lä­net? Tit­tar vi en­bart på 2017 så lig­ger vi på plus to­talt sett med tor­ra må­na­der i ja­nu­a­ri och maj. Ser vi på 2016 så fram­trä­der hös­ten/för­vin­tern som de sto­ra pro­blem­må­na­der­na där vi fått ca 50-75% av det nor­ma­la med mins­ta vär­de­na i söd­ra Hal­land. Många har ut­ta­lat sig om att det­ta skul­le va­ra en yt­ter­li­ga­re in­di­ka­tion på att kli­ma­tets för­änd­ring men för vår del av Sve­ri­ge är det som händer tvärte­mot vad som bör för­vän­tas av fram­ti­den. Vi i Hal­land kom­mer att få en ökad års­ne­der­börd med den stör­ta ök­ning­en vin­ter­tid om sce­na­ri­er­na från SMHI fram­ti­da Rcp-kli­ma­ta­na­ly­ser stäm­mer så det­ta som sker nu är allt­så av­vi­kel­se i vä­der och in­te kli­mat.

MIDSOMMARHELGEN BLEV JU in­te di­rekt en ka­las­helg även om Hal­land var var­mast i lan­det och Ul­la­red top­pa­de of­fi­ci­ellt med 22,9 gra­der. Smol­ken i snaps­gla­set var ju att en snäll kall­front vä­sent­ligt pigg­na­de till över Dan­mark och lät tunga sku­rar med ås­ka sve­pa in mitt på mid­som­ma­raf­tons ef­ter­mid­dag. För­ban­na­de var sä­kert de som på si­na ”vä­de­rap­par” ha­de sett att reg­net först skul­le kom­ma kl. 17 och in­te kl. 15. som det nu gjor­de. Des­sa ap­par som pre­sen­te­rar tim­pro­gno­ser är ett gis­sel då det in­te alls är spe­ci­ellt sä­kert att det pre­sen­te­ra­de väd­ret blir pre­cis så som ap­pen sä­ger i jäm­fö­rel­se med den punkt du be­fin­ner dig på. För att du skall skaf­fa dig en verk­lig bild av vä­der­läget be­hö­ver man kom­plet­te­ra med sa­tel­lit­bil­der, radar­bil­der och even­tu­el­la kar­tor för det stor­sti­la­de väd­ret. Då kom­mer man att mär­ka att om ap­pen sä­ger regnsku­rar i Var­berg och sol i Fal­ken­berg in­ne­bär det in­te nöd­vän­digt­vis att strandvädret kom­mer att va­ra i Fal­ken­berg ut­an det är den pro­gno­sens lös­ning. Tit­ta gär­na även på ao­li­ka vä­de­rap­par som har and­ra pro­gnosmo­del­ler och gör dig själv en bild av det mest san­no­li­ka väd­ret.

JA, HUR BLIR nu res­ten av som­ma­ren? Fort­sät­ter den trend med mer av sam­ma vä­der som vi haft un­der i stort sett de sista 10 åren med gans­ka lång­va­ri­ga pe­ri­o­der av sam­ma vä­der. Ty­värr så ta­lar myc­ket i skri­van­de stund för att även juli kom­mer att ryc­ka en hel del i mar­ki­ser­na med osta­digt, blå­sigt och ky­ligt vä­der.

TRYCKFÖRDELNING ÖVER At­lan­ten gör att vi kom­mer att häm­ta den mesta luf­ten från Grön­land/ Is­lands­om­rå­det vil­ket gör att vi kom­mer få se da­gar med en del ne­der­börd i sam­band med front­pas­sa­ger om­byt­ta av li­te so­li­ga­re vä­der med frisk och klar luft men med blyg­sam­ma dags­tem­pe­ra­tu­rer. Möj­ligt­vis finns det en ten­dens i slu­tet av må­na­dens att vi får in var­ma­re luft och au­gusti är en­ligt de läng­re pro­gno­ser­na åt­minsto­ne var­ma­re och tor­ra­re än nor­malt. Per­son­li­gen ser jag re­dan fram emot näs­ta som­mar med fot­bolls-vm och ga­ran­te­rat fint vä­der. Det är nu­me­ra näs­tan sta­tis­tiskt be­vi­sat att VM och fint vä­der går hand i hand. Toppsom­rar­na un­der in­ne­va­ran­de se­kel har va­rit 2002,2006,2010 och se­nast 2014 så det blir ju en ka­las­som­mar med lands­la­get i Ryss­land 2018…

Bild: MI­CHAEL PROBST/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.