Gäst­ar­be­ta­re drar upp tu­rist­siff­ror

Hallands Nyheter - - Nyheter - LOT­TA OLSSON lot­ta.olsson@hn.se

Hal­land lig­ger i topp om vil­ka län som ökat an­del ut­länds­ka över­natt­ning­ar. Men det vi­sar sig sna­ra­re hand­la om en trä­massa­fa­brik än om att tu­ris­ter­na floc­kas.

Det är den stat­li­ga myn­dig­he­ten Till­växt­ver­ket som har mätt så kal­la­de gäst­nät­ter runt om i Sve­ri­ge. I det in­klu­de­ras många ty­per av till­fäl­ligt bo­en­de som ho­tell, vand­rar­hem, cam­ping och ut­hyr­da pri­vat­bo­stä­der. I he­la Sve­ri­ge ökar an­de­len per­so­ner på till­fäl­ligt be­sök från and­ra län­der. Bäst i klas­sen är Hal­land som ha­de 13 pro­cent fler ut­länds­ka över­natt­ning­ar un­der för­ra året, jäm­fört med 2015.

– I Hal­land så är det Var­berg, Kungs­bac­ka och Hyl­te som har ökat si­na ut­länds­ka över­natt­ning­ar. I Var­berg ha­de vi en ök­ning på 40 pro­cent. Det på­ver­kar ju siff­ror­na i stort, sä­ger Britta An­tons­son som är des­ti­na­tions­ut­veck­la­re på Mark­nad Var­berg.

I RAP­POR­TEN HAR man näm­li­gen in­te skiljt på de gäst­nät­ter som är ar­bets­re­la­te­ra­de och de som kom­mer från tu­rism. Om nå­gon nu kom­mer att tän­ka på vå­ren 2016 och det som var en av Sve­ri­ges störs­ta bygg­ar­bets­plat­ser ute på Värö­halvön, är den­ne på rätt spår.

– Vi föl­jer tren­den i Sve­ri­ge med att till ex­em­pel tu­ris­men från Tyskland har ökat. Men se­dan stic­ker län­der som Fin­land och Po­len ut och det är gäst­ar­be­ta­re helt en­kelt. Förs­ta hal­van av 2016 ha­de vi ju ar­be­tet med Söd­ra Cell. Så för he­la den hal­länds­ka ök­ning­en kan vi kanske in­te sä­ga ’hur­ra vad vi är bra’ just när det gäl­ler tu­rism, sä­ger Britta An­tons­son.

HON ME­NAR ATT det ock­så kan va­ra en an­led­ning till att enkla­re ty­per av bo­en­den ökar, sna­ra­re än ho­tell. I stäl­let är det vand­rar­hem och Bed & Bre­ak­fast som ökar i re­gi­o­nen och det be­ror allt­så på gäst­ar­be­tar­na. Men visst ser Britta An­tons­son ock­så att det finns en ök­ning av tu­ris­ter från and­ra de­lar av värl­den.

– I grund och bot­ten har vi en låg an­del ut­länds­ka tu­ris­ter i Hal­land. Där­för mark­nads­för vi he­la re­gi­o­nen bland an­nat till Norge, Dan­mark och Tyskland. Det blir ju onek­li­gen en stör­re kund­krets att job­ba med, sä­ger Britta An­tons­son.

”I grund och bot­ten har vi en låg an­del ut­länds­ka tu­ris­ter i Hal­land” BRITTA AN­TONS­SON des­ti­na­tions­ut­veck­la­re

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/ARKIV

DRAGPLÅSTRET. Den sto­ra om­bygg­na­tio­nen på Söd­ra Cell på­ver­kar re­gi­o­nens tu­rismsta­tistik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.