Myc­ket på spel när Bry­ant gäs­tar

Mi­ri­am Bry­ants en­da so­lo­spel­ning i som­mar loc­kar den yng­re publi­ken. För ar­ran­gö­ren Karl-johan ”Karla” Karls­son är bok­ning­en ef­ter­läng­tad.

Hallands Nyheter - - Falkenberg - DANIELLE DELBRO danielle.delbro@hn.se

Den­na gång är ar­ran­gö­ren Karl­jo­han ”Karla” Karls­son in­te li­ka stres­sad över al­la de be­styr som ska gö­ras in­för Mi­ri­am Bry­ants kon­sert på Stor­tor­get.

– Det finns mil­jo­ner sa­ker att tän­ka på, och för att det ska fun­ge­ra krävs det ett per­fek­tio­nist­tänk vil­ket jag har fått mer er­fa­ren­he­ter av nu, sä­ger han.

UN­DER MÅNDAGEN HA­DE 3600 av 5000 bil­jet­ter sålts och för­hopp­ning­en är för­stås att he­la ras­ket ska va­ra slut­sålt in­nan Mi­ri­am Bry­ant kli­ver upp på scen un­der tors­dags­kväl­len. Att artisten loc­kar en li­te yng­re mål­grupp än vad Win­ner­bäck gjor­de för­ra året, tror Karla kan va­ra en or­sak till att bil­jet­ter­na än­nu in­te sålts slut.

– I år har vi sålt mind­re på för­köp, men mer bil­jet­ter per dag un­der event­vec­kan. Yng­re bru­kar va­ra mer be­näg­na att kö­pa bil­jet­ter nä­ra in­på kon­sert­da­gen så för­sälj­ning­en går som pla­ne­rat, sä­ger Karla.

ÄVEN VÄDERLEKSPROGNOSEN som ut­lo­var sol­sken un­der tors­da­gen kan bi­dra till att allt fler blir sug­na att gå på kon­sert. För Kar­las del är

det in­te ba­ra kon­sertupp­le­vel­sen som kan få sig en törn av då­ligt vä­der. Att vä­der­säk­ra ut­rust­ning är dyrt, och vid var­je kon­sert han ar­ran­ge­rar ris­ke­rar han stör­re de­len av sitt fö­re­tag om pla­ner­na skul­le gå i stö­pet.

– Kon­ser­ten ut­gör 80 pro­cent av fö­re­ta­gets om­sätt­ning. I kon­ser­toch event­bran­schen är risk­fak­torn väl­digt hög på grund av att verk­sam­he­ten of­ta är så vä­der­be­ro­en­de, sä­ger han.

FÖR ATT BYG­GA upp sitt event­bo­lag ut­an var­ken bi­drag el­ler spon­so­rer har det krävts sto­ra in­ve­ste­ring­ar och myc­ket gra­ti­s­jobb av Karl­Jo­han Karls­son. Ge­nom fö­re­gå­en­de års kon­sert med Lars Win­ner­bäck lyc­ka­des han dra in de in­ve­ste­ring­ar som gjor­des vid bo­la­gets upp­start. I år är för­hopp­ning­en att han ska kun­na be­ta­la ut sin lön för förs­ta gång­en på tre år.

– Man mås­te va­ra li­te galen. Och ha en in­re trygg­het och pas­sion för att or­ka med så­da­na här pro­jekt, sä­ger han.

Dröm­bok­ning­en Mi­ri­am Bry­ant var in­te den lät­tas­te att få i hamn på grund av kon­kur­ren­sen från stor­stä­der­na. Kon­ser­ten i Fal­ken­berg blir hen­nes en­da so­lo­kon­sert och i jäm­fö­rel­se med fes­ti­val­spel­ning­ar kom­mer hon att er­bju­da publi­ken en läng­re re­per­to­ar och va­ri­a­tio­ner på lå­tar som ti­di­ga­re in­te spe­lats.

– Hon är en folk­kär och fri­språ­kig ar­tist som skri­ver bå­de på eng­els­ka och svens­ka, det går hem hos en bred publik och sär­skilt bland yng­re, sä­ger han.

EF­TER DE UPP­MÄRK­SAM­MA­DE fes­ti­val­våld­täk­ter­na runt om i Sve­ri­ge och terror­då­det i sam­band med kon­ser­ten i Man­ches­ter har Karl-johan Karls­son fått in fler frå­gor om sä­ker­het än ti­di­ga­re. Med hjälp av väk­ta­re, po­li­ser och sex styc­ken vo­lon­tä­rer som po­li­sen hand­ploc­kat hop­pas han att publi­ken ska kän­na sig trygg.

– Sex­u­el­la över­grepp och våld­täk­ter är in­te ba­ra ett fes­ti­val­pro­blem ut­an ett sam­hälls­pro­blem. Ge­nom att det finns ord­nings­per­so­ner när­va­ran­de hop­pas jag att man kan fö­re­byg­ga att så­dant olyck­ligt händer, sä­ger han

Ef­ter bok­ning­ar som Hoff­maestro, Lars Win­ner­bäck och nu Mi­ri­am Bry­ant är det än­då in­te helt sä­kert att en kon­sert kom­mer hål­las näst­kom­man­de som­mar. Allt häng­er på om Karla får rätt mag­käns­la.

– Var­je gång jag har ar­ran­ge­rat så har jag fått tag i jäk­ligt bra ar­tis­ter så publi­ken för­vän­tar sig att jag fort­sät­ter med det. Om jag in­te får det så blir det ing­en kon­sert, det ska kän­nas rätt. Men dröm­men just nu ha­de va­rit att bo­ka Hå­kan Hell­ström el­ler Za­ra Larsson, sä­ger han.

”Hon är en folk­kär och fri­språ­kig ar­tist som skri­ver bå­de på eng­els­ka och svens­ka, det går hem hos en bred publik”

KARL-JOHAN ”KARLA” KARLS­SON om Mi­ri­am Bry­ant

AR­RAN­GÖ­REN. Karl-johan ”Karla” Karls­son är den som hål­ler i trå­dar­na när det och dan­sa.

Bild: DANIELLE DELBRO

gäl­ler Mi­ri­am Bry­ants kon­sert. I år har han be­stämt att Vip-täl­tet ska stå när­ma­re Sys­tem­bo­la­get för att ge plats till den yng­re publi­ken som fö­re­drar att stå upp

Bild: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.