Am­ne­sty: Mo­suls ci­vi­la ham­nar i kläm

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Isla­mis­ka sta­ten är bor­ta. Kvar finns en ira­kisk stad märkt av mänsk­ligt li­dan­de.

Sam­ti­digt som IS har an­vänt bo­en­de i väst­ra Mo­sul som mänsk­li­ga sköl­dar har re­ge­rings­vän­li­ga styr­kor miss­lyc­kats med att skyd­da ci­vi­la, en­ligt Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal.

De svet­sa­de igen dör­rar, pla­ce­ra­de ut spräng­ladd­ning­ar och dö­da­de hund­ra­tals som för­sök­te fly i sä­ker­het. Från ok­to­ber 2016 tving­a­de den ter­ror­stämp­la­de ex­tre­mist­grup­pen Isla­mis­ka sta­ten (IS) bort tu­sen­tals män­ni­skor från när­lig­gan­de by­ar, för att se­dan an­vän­da dem som mänsk­li­ga sköl­dar i stri­der­na om väst­ra Mo­sul, en­ligt Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal.

”Vi ha­de ing­et val. Om vi stan­na­de skul­le vi dö i vå­ra hus un­der stri­der­na. Om vi för­sök­te fly, skul­le de fånga och dö­da oss och hänga vå­ra krop­par från el­stol­par som en var­ning” sä­ger Mo­sul­bon ”Mo­h­sen” till män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen.

Men ”Mo­h­sen” be­rät­tar ock­så om hur de styr­kor som var tänk­ta att bli de­ras rädd­ning kom i säll­skap med ra­ke­ter och gra­na­ter. I takt med att re­ge­rings­vän­li­ga styr­kor ring­a­de in ex­tre­mis­ter­na i väst­ra Mo­sul blev det ock­så allt träng­re för de ci­vi­la som hölls kvar. Trots det miss­lyc­ka­des de ira­kis­ka styr­kor­na och den Usa-led­da al­li­ans som käm­par mot IS med att an­pas­sa sin tak­tik ef­ter si­tu­a­tio­nen, en­ligt Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal.

– Ci­vil­be­folk­ning­en har va­rit oer­hört klämd mel­lan de stri­dan­de par­ter­na och i den in­lås­ning­en bli­vit ut­sat­ta för all­var­li­ga över­grepp, sä­ger Brit­tis Ed­man, po­li­cy­chef hos Am­ne­sty Sve­ri­ge.

Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal krä­ver en obe­ro­en­de ut­red­ning.

–Skyd­det av ci­vil­be­folk­ning­en är ing­et po­li­tiskt be­slut, ut­an en för­plik­tel­se. Vi stäl­ler in­te det som re­ge­rings­styr­kor och de­ras al­li­e­ra­de har gjort mot det som IS har gjort. Man mås­te se på bå­da sa­ker­na, sä­ger Ed­man. (TT)

FOTO: FELIPE DANA/AP

Fly­en­de ci­vi­la pas­se­rar den för­stör­da al-nu­rimos­kén i Mo­sul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.