Dom­stol stö­der slöj­för­bud

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BELGIEN. Eu­ro­pe­is­ka dom­sto­len för de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na ger sitt stöd till Bel­gi­ens för­bud mot att bä­ra hel­täc­kan­de slö­ja, så kal­lad niqab, på all­män plats.

Rät­ten an­ser att för­bu­det in­te krän­ker re­li­gi­ons­fri­he­ten el­ler åsikts­fri­he­ten.

Dom­sto­len har ti­di­ga­re ta­git upp en lik­nan­de lag i Frank­ri­ke, och kom även i det fal­let fram till att re­li­gi­ons­fri­he­ten in­te kränks.

Den som bry­ter mot den bel­gis­ka la­gen kan en­ligt ny­hets­by­rån AFP dö­mas till bö­ter el­ler fäng­el­se i max­i­malt sju da­gar. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.