Sve­ri­ge bäst för in­vand­ra­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SAM­HÄL­LE. Sve­ri­ge är värl­dens bäs­ta land för in­vand­ra­re, vi­sar en ny un­der­sök­ning från USA.

Även Norge, Fin­land och Dan­mark finns med bland topp tio.

Un­der­sök­ning­en, från US News and World Re­port, har tit­tat på eko­no­misk sta­bi­li­tet, in­komst, jäm­ställd­het och ar­bets­mark­na­den, skri­ver The Washing­ton Post. Även upp­gif­ter från Världs­ban­ken och FN och hur många som skic­kas till­ba­ka till si­na ur­sprungs­län­der – till­sam­mans med 21 000 in­ter­vju­er – har an­vänts. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.