Snart av­görs Te­mers öde

Tv-så­pa­lik­nan­de räv­spel kring pre­si­dent­pos­ten i Brasilien: ”En eli­tens kris”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Makt­kamp, mut­peng­ar, dub­bel­spel och tvi­vel­ak­ti­ga för­bin­del­ser. Tu­rer­na kring Bra­si­li­ens kor­rup­tions­an­kla­ga­de pre­si­dent Michel Te­mer, vars öde snart av­görs i par­la­men­tet, lik­nar allt­mer en tv­så­pa.

Upp­nyst­ning­en av kor­rup­tions­här­vor­na kun­de va­ra häm­tad ur en te­le­no­ve­la, som de bra­si­li­ans­ka så­po­pe­ror­na kallas. Re­dan den­na vec­ka kan Michel Te­mers öde kom­ma att av­gö­ras. Ge­nom en om­röst­ning i Câ­ma­ra dos de­pu­ta­dos, de­pu­te­ra­de­kam­ma­ren i det bra­si­li­ans­ka par­la­men­tet, ska man ta ställ­ning till om pre­si­den­ten ska åta­las el­ler in­te.

–Kri­sen för Te­mer och hans re­ge­ring hand­lar om en eli­tens kris. Det är ett makt­spel som ut­spe­lar sig som van­ligt folk in­te är in­sat­ta i. De kän­ner sig in­te del­ak­ti­ga i den pro­cess som på­går, sä­ger Maria Cristi­na Fer­nan­des, ko­lum­nist på den an­sed­da bra­si­li­ans­ka af­färs­tid­ning­en Va­lor econô­mi­co.

Den kon­ser­va­ti­ve Michel Te­mer var en av dem som såg till att den för­ra pre­si­den­ten, Ar­be­tar­par­ti­ets Dil­ma Rous­seff, tving­a­des bort från mak­ten. Rous­seff an­kla­ga­des för att ha misskött eko­no­min och att ha lett en djupt kor­rupt re­ge­ring. Men snart kanske Te­mers eget hu­vud kom­mer att rul­la. Det po­li­tis­ka stö­det för ho­nom mins­kar, me­dan blic­kar­na vänds mot tal­man­nen i de­pu­te­ra­de­kam­ma­ren, Rod­ri­go Maia. Fal­ler Te­mer blir det Maia som tar över pre­si­dent­pos­ten. Många politiker be­rörs av skan­da­ler­na och ser en möj­lig ut­väg i Rod­ri­go Maia.

– De an­ser att Te­mer­re­ge­ring­en har gjort sitt. För den po­li­tis­ka och eko­no­mis­ka eli­ten fram­står Rod­ri­go Maia som ett hopp. Rod­ri­go Maia har mer in­fly­tan­de i de­pu­te­ra­de­kam­ma­ren än vad pre­si­den­ten har och skul­le kun­na bäd­da för ett om­val av le­da­mö­ter, som är räd­da för att in­te bli om­val­da på grund av La­va ja­to, sä­ger Maria Cristi­na Fer­nan­des, och syf­tar på det namn som en av skan­da­ler­na har fått. För Maia gäl­ler det att ut­åt vi­sa sig lo­jal med pre­si­den­ten me­dan han bakom ku­lis­ser­na sam­lar stöd åt sig själv.

Ut­red­ning­en kring de mut­här­vor som har nys­tats upp i Brasilien är den störs­ta ge­nom ti­der­na och in­klu­de­rar ett hund­ra­tal politiker. Fle­ra mi­nist­rar ur Te­mers re­ge­ring har tving­ats av­gå till följd av skan­da­ler­na. Ny­li­gen läm­na­de pre­si­den­tens ad­vo­kat­team in hans för­svar. I det hund­ra­si­di­ga ma­te­ri­a­let, som TT har ta­git del av, häv­dar för­sva­ret att be­vis­ning­en mot Te­mer är svag och in­te hål­ler. Pre­si­den­tens ad­vo­kat An­to­nio Ma­riz de Oli­vei­ra har i bra­si­li­ans­ka me­di­er be­skri­vit be­vis­ning­en som ren ”fik­tion”.

Pre­si­den­ten be­dy­rar sin oskuld och väg­rar att av­gå trots en op­po­si­tion som allt­mer hög­ljutt krä­ver att han ska gö­ra det. Slip­per Te­mer un­dan åtal sit­ter han kvar till va­let i ok­to­ber 2018.

He­le­na Nor­den­berg/tt

FOTO: ANDRE PENNER/AP

Pro­te­ste­rar. De­mon­stra­tio­ner mot pre­si­dent Michel Te­mer i São Pa­o­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.