Hd-se­ger för slak­te­ri­er i Indien

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

In­di­ens högs­ta dom­stol har upp­hävt ett re­ge­rings­för­bud mot han­del med bo­skap till slak­te­ri­er.

Bå­de slak­te­ri­er­na och lä­der­bran­schen ser det – lik­som folk­grup­per i mi­no­ri­tet – som en vik­tig fram­gång. Bran­scher­na sys­sel­sät­ter fram­för allt mil­jon­tals mus­li­mer men ock­så krist­na. Indien ex­por­te­rar nöt­kött för sto­ra be­lopp. Kor är he­li­ga för hin­du­er och slakt samt kon­sum­tion av nöt­kött är för­bju­det i 21 av 29 del­sta­ter. Hin­du­na­tio­na­lis­tis­ka kraf­ter som pre­miär­mi­nis­ter Narend­ra Mo­dis par­ti BJP har där­till för­sökt få ige­nom ett rikstäc­kan­de total­för­bud. Det var ett av BJP:S vallöf­ten 2014.

Se­dan 2010 har minst 28 per­so­ner fått sät­ta li­vet till i ”ko­re­la­te­rat” våld från mi­li­tan­ta hin­du­er. I ju­ni för­döm­des lynch­ning­ar­na av Mo­dis re­ge­ring, som länge va­rit tyst.

I maj brom­sa­de en dom­stol i Madras (Chen­nai) re­ge­ring­ens för­slag om att ba­ra han­del med bo­skap för an­nat bruk, som mjölk­pro­duk­tion och plog­ning, skul­le va­ra tillå­ten. I dag be­kräf­ta­des ut­sla­get i högs­ta dom­sto­len. För­bu­det skul­le ha om­fat­tat även han­del med buff­lar och ka­me­ler.

Re­ge­ring­en, som bland an­nat hän­vi­sar till då­ligt djur­skydd vid slak­te­ri­er­na, tän­ker åter­kom­ma med ett om­ar­be­tat för­slag. (Tt­reu­ters­afp) PRO­CENT

av de till­frå­ga­de i en Si­fo­un­der­sök­ning gjord på upp­drag av re­se­by­rån Tic­ket, sva­ra­de att sjuk­dom är vad de oro­ar sig mest för i sam­band med ut­lands­re­sor. Tret­ti­ot­re pro­cent tyc­ker att ris­ken att bli rå­nad el­ler be­stu­len är ett oros­mo­ment på re­san. Trea på lis­tan kom­mer ris­ken för ter­ror­hot vil­ket 28 pro­cent oro­ar sig för. ”Fler kvin­nor än män oro­ar sig dock för ter­ror­hot, 33 re­spek­ti­ve 24 pro­cent”, sä­ger Ka­ta­ri­na Da­ni­els på Tic­ket. (TT)

FOTO: MARTINA HOLMBERG/TT/ARKIV

En av In­di­ens he­li­ga kor på pro­me­nad i Va­ra­na­si.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.