12 JULI

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Her­man och Her­mi­ne namns­dag. Her­man är tyskt och sam­man­satt av forn­hög­tys­kans he­ri ’här’ och man ’man’. Nam­net kom hit på 1200-ta­let och blev ti­digt van­ligt. Det har haft po­pu­la­ri­tets­vå­gor varav den se­nas­te i slu­tet av 1900-ta­let; Her­mans me­del­ål­der är 20 år. Cir­ka 8000 per­so­ner he­ter Her­man, om­kring 2500 kallas så. Dess­utom he­ter ett hund­ra­tal svens­kar Her­man i ef­ter­namn. Her­mi­ne är tro­li­gen en fransk mot­sva­rig­het till Her­man. Nam­net har fun­nits se­dan 1800-ta­let men har ald­rig va­rit sär­skilt van­ligt. Om­kring 700 per­so­ner bär nam­net, runt 160 har det som förs­ta för­namn. Me­del­ål­dern för till­tals­nam­net Her­mi­ne är 33 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.