För­bun­det upp­ma­nar till bätt­ring

Hallands Nyheter - - Sporten - VIKTOR AN­DERS­SON viktor.an­ders­son@hn.se

Hal­lands Fot­bolls­för­bund in­för re­kom­men­da­tion för att få bukt om pro­ble­men vid bar­noch ung­domsmat­cher.

De se­nas­te åren har barn- och ung­doms­fot­bol­len i Hal­land, ja rentav he­la Sve­ri­ge, kan­tats av pro­ble­ma­tik. Stö­ki­ga för­äld­rar och le­da­re samt spe­la­re som går över grän­sen med me­ra. Till följd av det­ta har Hal­lands Fot­bolls­för­bund nu stif­tat en re­kom­men­da­tion om matchvär­dar på samt­li­ga barn- och ung­domsmat­cher runt om lä­net.

– DE­RAS ROLL kom­mer va­ra att va­ra syn­li­ga och stöt­ta unga do­ma­re run­tom­kring mat­cher­na. Bland an­nat ge­nom att mö­ta upp do­ma­ren, in­for­me­ra la­gen att match­vär­den är på plats, helt en­kelt va­ra till­gäng­lig för do­ma­ren och vi­sa att man finns där för do­ma­ren, be­rät­tar Hal­lands Fot­bolls­för­bunds ord­fö­ran­de Johan Jo­hqvist.

– Och sker det sa­ker som in­te hör hem­ma på en fot­bolls­plan ska de va­ra be­redd att an­mä­la det­ta till oss, fort­sät­ter Jo­hqvist.

Match­vär­den, be­rät­tar han, kan va­ra vem som helst i för­e­ning­en men helst en per­son med auk­to­ri­tet som har pon­dus att age­ra när nå­gon be­ter sig il­la. Där­e­mot får det in­te va­ra nå­gon som för dagen är le­da­re, spe­la­re el­ler match­funk­tio­när för la­get den mat­chen.

– VI GÖR det­ta helt en­kelt för att vi mås­te job­ba med at­ti­ty­den på och runt vå­ra fot­bolls­pla­ner och för att vi upp­fat­tar det som att många unga do­ma­re slu­tar att dö­ma på grund av att de to­tal­så­ga­de av allt från le­da­re, spe­la­re och för­äld­rar un­der mat­cher. De kän­ner sig helt en­kelt in­te tryg­ga, fort­sät­ter Jo­hqvist.

Vad har klub­bar­na sagt?

– Det har va­rit blan­da­de re­ak­tio­ner. Vis­sa tyc­ker att det här är all­de­les ut­märkt me­dan and­ra in­te sett, el­ler or­kat se nyt­tan med det­ta.

En del för­e­ning­ar an­vän­der sig re­dan nu av det här systemet. Johan Jo­qvist be­rät­tar att re­ak­tio­ner­na va­rit idel po­si­ti­va.

– Bå­de från do­mar­na och för­e­ning­ar­na. Per­so­ner blir an­norlun­da när de vet att de har ögo­nen på sig.

Var­för upp­ma­ning och in­te re­gel?

– Det är en sak vi får fun­de­ra på så klart och det är möj­ligt att vi lan­dar där. Sam­ti­digt är det en de­mo­kra­ti­frå­ga, i så fall får vi mo­tio­ne­ra och rös­ta om det­ta. Det­ta blir li­te på test och så kom­mer vi att ut­vär­de­ra det­ta på barn- och ung­doms­kon­fe­ren­sen i feb­ru­a­ri.

– Det är ock­så li­te kom­pli­ce­rat kring vil­ka ty­per av kon­se­kven­ser man skul­le ha mot för­e­ning­ar som in­te har matchvär­dar. Men för mig är det inga kons­tig­he­ter - det­ta bor­de va­ra en själv­klar­het för al­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.