Lind­ström vill vär­va Hysén till Tvååker

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OSKAR SKEPPSTEDT karl-oskar.skeppstedt@hn.se

Det ska i dags­lä­get kanske tas med en ny­pa salt. Men Tvåå­kers trä­na­re Mat­ti­as Lind­ström hål­ler dör­ren öp­pen för To­bi­as Hysén den dagen han vill läm­na IFK Gö­te­borg.

IFK Gö­te­borg gör in­te sitt bäs­ta år i All­svens­kan den­na sä­song. Men To­bi­as Hysén pre­ste­rar bra och har hun­nit gö­ra sex mål tre mål­gi­van­de pass­ning­ar hit­tills. Det vo­re helt klart en tung värv­ning för Tvåå­kers IF.

– Jag har pra­tat med Tob­be om det li­te på skoj och li­te på all­var. Men så som han pre­ste­rar just nu så har han fle­ra år kvar på all­svensk ni­vå, be­rät­tar Lind­ström.

TO­BI­AS HYSÉNS KON­TRAKT lö­per ut ef­ter den­na sä­song, men det finns ock­så ett op­tions­år in­skri­vet i av­ta­let.

– Om de in­te för­läng­er fot­bolls­mäs­sigt kanske de hit­tar på nå­got an­nat. Men skul­le vi kun­na kny­ta till oss Tob­be så skul­le vi va­ra jät­te­nöj­da. Utö­ver att det skul­le hö­jas oss fot­bolls­mäs­sigt så har han ju ock­så er­fa­ren­het som är guld värd. Spe­ci­ellt för de yng­re spe­lar­na, be­rät­tar han.

– MEN VI har pra­tat om and­ra gre­jer ock­så, vad man gör ef­ter sä­song­en och så. Mat­ti­as Lind­ström har en lång kar­riär som fot­bolls­spe­la­re bakom sig och an­vän­der gär­na det kon­takt­nät han har skaf­fat sig. – Det är ju en del av mi­na ar­bets­upp­gif­ter. Jag är ny som trä­na­re och för­sö­ker an­vän­da mig av de jag vet är duk­ti­ga, be­rät­tar han.

Mat­ti­as Lind­ström tyc­ker att de spe­la­re de har i an­fal­let är bra men att de skul­le kun­na be­hö­va nå­gon mer.

– Det är ing­en pa­nik, men just i an­fal­let är vi li­te för få. Det kanske in­te blir Tob­be, men vi hål­ler ögo­nen öpp­na, be­rät­tar han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.