Los Ang­e­les och Pa­ris får varsitt OS

Hallands Nyheter - - Sporten - MIKAEL FORSELL/TT

I sep­tem­ber till­kän­na­ges värdsta­den för OS 2024 – och 2028. IOK har fat­tat det hi­sto­ris­ka be­slu­tet att ut­se två Os-ar­ran­gö­rer på sam­ma gång.

Det in­ter­na­tio­nel­la fot­boll­för­bun­det (Fi­fa) gjor­de det med VM 2018 (Ryss­land) och 2022 (Qa­tar). Nu ko­pi­e­rar den in­ter­na­tio­nel­la olym­pis­ka kom­mit­tén (IOK) kon­cep­tet.

VID SIN KONGRESS i Li­ma i Pe­ru den 13 sep­tem­ber med­de­lar IOK vil­ka som får OS 2024 och ut­ser dess­utom även ar­ran­görs­sta­den för spe­len fy­ra år se­na­re.

– Det här är ett gyl­le­ne till­fäl­le. Det är svårt att tän­ka sig nå­got bätt­re, sä­ger IOK:S ord­fö­ran­de Tho­mas Bach till Reu­ters ef­ter be­slu­tet som togs på IOK:S mö­te i Lau­san­ne.

Där­med slip­per IOK väl­ja mel­lan två star­ka kan­di­da­ter och kan be­lö­na Pa­ris och Los Ang­e­les – sam­ti­digt. De två mil­jon­stä­der­na är de en­da kan­di­da­ter­na som är kvar, se­dan Boston, Bud­a­pest, Ham­burg och Rom hop­pat av – bland an­nat av eko­no­mis­ka skäl.

Och det lig­ger fram­förallt eko­no­mis­ka IOK:S nya giv. skäl bakom

KOSTNADEN FÖR ATT ar­ran­ge­ra OS fort­sät­ter att skju­ta i höj­den, trots att IOK un­der­stry­ker att de vill se värd­stä­der som pri­o­ri­te­rar håll­bar­het, sun­da eko­no­mis­ka ra­mar och tän­ker an­vän­da re­dan be­fint­li­ga are­nor.

För­sla­get gil­las av den svens­ka Iok-le­da­mo­ten Gu­nil­la Lind­berg.

– Nu har vi två bra kan­di­dat­stä­der, då är det synd att in­te ta till­va­ra på det. Näs­ta gång kanske man in­te har det, sa­de hon till TT i ju­ni.

LIND­BERG LYFTER ÄVEN fram att IOK gär­na ser OS i Eu­ro­pa och Nor­da­me­ri­ka ef­ter tre spel i rad (2018, 2020 och 2022) som ar­ran­ge­ras i Asi­en.

Pa­ris an­ses va­ra fa­vo­rit till att få spe­len 2024, där­med skul­le Los Ang­e­les får ar­ran­ge­ra 2028. Men kam­pan­jen kan ut­veck­las till en pre­stige­kamp mel­lan pre­si­den­ter­na Em­ma­nu­el Macron och Do­nald Trump.

Bild: JE­AN-CHRISTOPHE BOTT

STÖDJER KAMPEN. Frank­ri­kes nye pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron in­fann sig per­son­li­gen i Lau­san­ne för att stöd­ja Pa­ris kamp för att få ar­ran­ge­ra OS 2024.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.