Fri­id­rotts­bas ut­reds ef­ter Sjö­bergs larm

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Bak­grun­den till Sjö­bergs ut­spel var dis­kus­sio­nen om att stry­ka al­la ti­di­ga­re re­kord in­om fri­id­rot­ten.

In­ter­na­tio­nel­la fri­id­rotts­för­bun­det har in­lett en gransk­ning av Bis­lett­ga­lan ef­ter Pa­trik Sjö­bergs larm om att re­na fri­id­rot­ta­re fick be­talt för att gö­ra dop­nings­tes­ter. – Det stäm­mer att jag har bli­vit kon­tak­tad, sä­ger den för­re höjd­hop­pa­ren.

I vå­ras slog Eu­ro­pa­re­kor­d­in­ne­ha­va­ren Pa­trik Sjö­berg larm om att Bis­lett-ga­lan på 1980-ta­let be­ta­la­de fri­id­rot­ta­re som ar­ran­gö­ren i för­väg viss­te var re­na för att ge­nom­gå dop­nings­tes­ter.

NU HAR In­ter­na­tio­nel­la fri­id­rotts­för­bun­det IAAF till­satt en ut­red­ning och Sjö­berg har kon­tak­tats av or­ga­ni­sa­tio­nens in­tegri­tet­sen­het.

– De vill pra­ta om (Sve­in Ar­ne) Han­sen, sä­ger Sjö­berg till den nors­ka tid­ning­en VG och ta­lar om Bis­letts för­re täv­lings­le­da­re som nu är ord­fö­ran­de i Eu­ro­pe­is­ka fri­id­rotts­för­bun­det.

Bak­grun­den till Sjö­bergs ut­spel var dis­kus­sio­nen om att stry­ka al­la ti­di­ga­re re­kord in­om fri­id­rot­ten.

– Han­sen har ta­git på sig den he­der­li­ga roc­ken nu. Men för­ut fick vi, som han viss­te var odo­pa­de, be­talt för att gö­ra dop­nings­pro­ver. Han kanske ska lå­ta oss som trä­nat och va­rit re­na få ha vå­ra me­dal­jer, sa­de svens­ken till P4 Gö­te­borg i maj.

DEN FÖR­RA LÖPARSTJÄRNAN Ingrid Kristi­an­sen och Bis­lett­ga­lans för­ra press­chef An­ne-li­se Ham­mer stö­der Sjö­bergs upp­gif­ter.

– Jag kän­ner igen mig i Sjö­bergs be­skriv­ning, in­te i Sve­in Ar­nes. Han må­lar upp en fel­ak­tig bild. Han för­vräng­er verk­lig­he­ten, sä­ger Ham­mer.

HAN­SEN KOM­MEN­TE­RAR upp­gif­ter­na i ett mejl.

”Det är trå­kigt när en så fram­stå­en­de per­son som Ingrid Kristi­an­sen kom­mer med ge­ne­rel­la på­stå­en­den om ma­ni­pu­la­tion ut­an be­vis”, skri­ver han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.