Sund­ha­ges sista re­sa med lands­la­get

Hallands Nyheter - - Sporten - EMMA LUKINS TT

Hård­trä­ning­en är gjord, väs­kor­na pac­ka­de. Nu re­ser det svens­ka lands­la­get till Ne­der­län­der­na, där lug­na­re da­gar ska få spe­lar­na re­do för Em­pre­miä­ren. – Allt går en­ligt plan, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Pia Sund­ha­ge.

För Sund­ha­ge är flyg­tu­ren från Ar­lan­da till Schip­hol i ef­ter­mid­dag bör­jan på slu­tet för hen­nes tid som för­bunds­kap­ten. Gen­re­pet mot Mex­i­ko i hel­gen slu­ta­de för­vis­so med svensk se­ger, 1–0, men läm­na­de * ock­så publi­ken med en del frå­ge­tec­ken.

– Det blir in­te till­räck­ligt många mål­chan­ser. Den sista pas­sen, den blir in­te pre­cis. Och jag tyc­ker att vi skul­le kun­na be­lö­na djupleds­spe­let li­te mer. Det är en sak om vi be­hål­ler bol­len, men vi tap­pa­de bol­len li­te en­kelt emel­lanåt. Det är en läxa att lä­ra, för det kom­mer bli sånt kant­spel mot Tyskland, sä­ger Sund­ha­ge.

TILL­SAM­MANS MED RES­TEN av lands­lag­led­ning­en kör­de hon med­ve­tet slut på si­na spe­la­re un­der den sista vec­kan av upp­ladd­ning i Sve­ri­ge.

Ef­ter mat­chen mot Mex­i­ko fick trup­pen två da­gar le­digt, in­nan de nu med tre oli­ka flyg­plan – ett från Stock­holm, ett från Gö­te­borg * och ett från Mal­mö – tar sig till Ne­der­län­der­na för att åter­sam­las i Ams­ter­dam och se­dan ge­men­samt åka ner till den svens­ka Em-ba­sen i Arn­hem.

– När vi kom­mer ner ska vi fort­sät­ta att kö­ra gans­ka lugnt. Jag li­tar fullt på He­le­na An­ders­son (fy­si­o­log) som har för­be­rett oss för and­ra mäs­ter­skap. Och det gör spe­lar­na ock­så.

UPPLÄGGET PÅ FÖRLÄGREN har va­rit sam­ma som in­för EM 2013, då Sve­ri­ge gick till se­mi­fi­nal på hem­ma­plan men där för­lo­ra­de mot Tyskland, och för­ra årets sil­ver-os. In­för VM i Ka­na­da 2015 form­top­pa­de Sve­ri­ge på sam­ma sätt. Och då gick det ock­så be­tyd­ligt säm­re. Sve­ri­ge tog sig med nöd och näp­pe * vi­da­re från grupp­spe­let och föll se­dan di­rekt mot Tyskland – igen – i åt­ton­de­len.

– 2015 ha­de vi in­te chans till det. För då spe­la­de många i all­svens­kan dagen in­nan vi sam­la­des. Och dess­utom var spe­lar­na in­te helt fris­ka. Men det här lig­ger i lin­je med vad vi gjor­de in­för OS.

– DET KOM­MER att be­hö­vas. Det såg vi in­te minst un­der OS där det ju blev ga­let med för­läng­ning­ar och straf­far och än­då lyc­kas vi spe­la vår bäs­ta fotboll i fi­na­len, fak­tiskt. Trots ba­ra två da­gars vi­la ef­ter se­min. Så hop­pas vi att det ska bli li­ka pig­ga ben och li­ka bra fotboll den här gång­en, sä­ger Sund­ha­ge.

Hed­vig Lin­dahl, 34, Chel­sea

138 A-lands­kam­per En av lands­la­gets ve­te­ra­ner och gi­ven förstamål­vakt när hon är ska­de­fri. Bröt sitt vänst­ra lill­fing­er i april, men gjor­de come­back i lands­kam­pen mot Skott­land den 13 ju­ni.

Hil­da Car­lén, 25, Pi­teå

7 A-lands­kam­per Andramål­vakt bakom Lin­dahl pre­cis som i VM 2015 och un­der OS i Rio för­ra året. Har im­po­ne­rat i all­svens­kan de se­nas­te åren, men har än­nu in­te kun­nat ut­ma­na om mål­vakts­plat­sen i lands­la­get.

Eme­lie Lund­berg, 24, Eskilstu­na

Jon­na An­ders­son, 24, Lin­kö­ping 18 A-lands­kam­per, 0 mål Tro­ligt val som väns­ter­back i en svensk star­tel­va. Gör Em-de­but men är ing­en ny­kom­ling, då hon bland an­nat var med och tog Os-sil­ver i Rio för­ra året.

Nil­la Fi­scher, 32, Wolfs­burg

160 A-lands­kam­per, 22 mål En av de mest giv­na start­s­pe­lar­na. Har se­dan hon tog kli­vet ner från mitt­fäl­tet för någ­ra år se­dan va­rit gju­ten som en av Sve­ri­ges mitt­bac­kar.

Lin­da Sem­brant, 30, Mont­pel­li­er

85 A-lands­kam­per, 8 mål Ut­sedd till Årets back för­ra året ef­ter en stark sä­song i Frank­ri­ke och Os-silv­ret. Gi­vet förstaal­ter­na­tiv bred­vid Fi­scher.

Emma Berglund, 28, Ro­sen­gård

54 A-lands­kam­per, 1 mål En av fle­ra spe­la­re som of­tast har an­nan po­si­tion i klubb­la­get (yt­ter­back) jäm­fört med lands­la­get (mitt­back). Ru­ti­ne­rat al­ter­na­tiv bakom Fi­scher och Sem­brant.

Mag­da­le­na Eriks­son, 23, Lin­kö­ping

26 A-lands­kam­per, 4 mål Mångsidig spe­la­re med en vass hörn­fot. Ver­kar va­ra strax ut­an­för star­tel­van, men lär få spel­tid un­der EM.

Jes­si­ca Samu­els­son, 25, Lin­kö­ping 50 A-lands­kam­per, 0 mål Har en of­fen­siv roll i sitt klubb­lag, men i lands­la­get är det som hö­ger­back vi är va­na att se hen­ne. Har star­tat samt­li­ga lands­kam­per i år.

Han­na Glas, 24,

Ko­so­va­re Aslla­ni, 27, Man­ches­ter Ci­ty

102 A-lands­kam­per, 27 mål Sund­ha­ges första­val på hö­ger­kan­ten av mitt­fäl­tet i en 4–4–2-upp­ställ­ning, el­ler ett steg hög­re upp om man väl­jer 4–3–3. För­u­tom si­na of­fen­si­va spets­kva­li­te­ter är hon vik­tig när det van­kas fas­ta si­tu­a­tio­ner.

Ca­ro­li­ne Se­ger, 32, Lyon

171 A-lands­kam­per, 24 mål Har haft svårt att ta en start­plats i Lyon men är själv­skri­ven i lands­la­get. Hen­nes ru­tin och spel­skick­lig­het är grund­för­ut­sätt­ning­ar för att Sve­ri­ge ska lyc­kas i EM.

Li­sa Dahl­kvist, 30, Öre­bro 130 A-lands­kam­per, 11 mål Ha­de det re­jält fest­ligt i Rio, då hon sat­te den av­gö­ran­de straf­fen bå­de i Os-kvarts­fi­na­len mot USA och i se­mi­fi­na­len mot Brasilien. Pass­nings­skick­lig och fy­siskt tuff in­ner­mitt­fäl­ta­re som är förstaal­ter­na­tiv bred­vid Se­ger. 55 A-lands­kam­per, 8 mål Bi­drar all­tid med ener­gi på pla­nen, och går nu in i lands­lags­som­ma­ren med en stark vår­sä­song i ryg­gen. Fy­ra mål för Eskilstu­na, som har häng på topp­la­gen, har det bli­vit hit­tills.

Han­na Fol­kes­son, 29, Ro­sen­gård,

mäs­ter­skaps­de­bu­tant 34 A-lands­kam­per, 0 mål Mis­sa­de bå­de EM 2013 och VM 2015 på grund av knäska­dor. I år har hon gjort come­back i lands­la­get, och när­mar sig gam­malt gott slag.

Ju­lia Spets­mark, 27, Öre­bro, mäs­ter­skaps­de­bu­tant

2 A-lands­kam­per, 0 mål Egent­li­gen in­te ut­ta­gen till lands­kam­per­na mot USA och Skott­land men fick chan­sen när Li­na Hur­tig ska­da­de sig. Yt­ter­mitt­fäl­ta­re som bi­drar med fart på kan­ten.

Jo­se­fin Jo­hans­son, 29, Pi­teå, mäs­ter­skaps­de­bu­tant 9 A-lands­kam­per, 0 mål En av två Pi­teå­spe­la­re i Em-trup­pen. Löp­stark boll­vin­na­re. 23 A-lands­kam­per, 3 mål Ton­gi­van­de när Lin­kö­ping spe­la­de hem Sm-gul­det för­ra året och hann ock­så med att bi­dra till Os-silv­ret.

Fri­do­li­na Rol­fö, 23, Bay­ern Mün­chen

21 A-lands­kam­per, 5 mål Star­ta­de bred­vid Lot­ta Sche­lin mot Skott­land, men er­sat­tes av Black­ste­ni­us. An­vänd­bar bå­de som mitt­fäl­ta­re och an­fal­la­re.

Mim­mi Larsson, 23, Eskilstu­na, mäs­ter­skaps­de­bu­tant

5 A-lands­kam­per, 1 mål Har haft en ka­non­sä­song i Eskilstu­na hit­tills, med sju mål på el­va mat­cher. Snabb spe­la­re som är stark i djupleds­spe­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.