Ko­mis­ka fa­mil­jen är till­ba­ka

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Kär­lek på äld­re dar är hu­vud­te­mat i den brit­tis­ka ko­me­di­se­ri­en ”Vår sto­ra kär­lek”. Nu star­tar tred­je sä­song­en av den pri­sa­de se­ri­en. Ma­nus­för­fat­ta­ren Sal­ly

Wainwright fick in­spi­ra­tion till se­ri­en ef­ter att hen­nes mam­ma möt­te sin andre ma­ke un­der se­na­re de­len av sitt liv. Det 70åri­ga kär­lekspa­rets histo­ria la­de grun­den till suc­cén om pen­sio­nä­rer­na Alan (De­rek

Jaco­bi) och Ce­lia (An­ne Reid) som bå­da har för­lo­rat si­na äk­ta hälf­ter – men fun­nit varand­ra.

På kö­pet har de även fått vux­na bonus­barn och nya släk­ting­ar med allt vad det in­ne­bär. I sä­songs­star­ten är det Al­la hjär­tans dag och al­la i fa­mil­jen har höga för­vänt­ning­ar på varsitt håll. Ce­li­as dot­ter Gil­li­an går på mid­dags­dejt med en man som he­ter Ga­ry. Det skul­le hon in­te ha gjort. De­ras be­kant­skap får stör­re kon­se­kven­ser än nå­gon i släk­ten ha­de kun­nat ana.

Eli­na Borg Björn­ström

Foto: Ben Blac­kall /BBC

Den brit­tis­ka ko­me­di­se­ri­en ”Vår sto­ra kär­lek” har hyl­lats och vun­nit pri­ser.

Ex­pres­sen Ef­ter sin död ran­kas nu Mi­chael Nyqvist som den mest po­pu­lä­ra man­li­ga skå­de­spe­la­ren i värl­den på den sto­ra filmda­ta­ba­sen imdb.com. Lis­tan ba­se­ras på vem och vad an­vän­dar­na sö­ker på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.