Regn?

HN har listat ak­ti­vi­te­ter för barn när so­len sviker. Vad sägs om levande te­a­ter på fäst­ning­en?

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ag­nes.kagstrom@hn.se

PÅ BORGGÅRDEN HAR ett tju­go­tal barn och vux­na sam­lats. Någ­ra vif­tar med si­na färg­gla­da bil­jet­ter.

– Här bod­de kung­ar, prin­sar och prin­ses­sor, be­rät­tar mu­sei­pe­da­go­gen Ing­er Ale­bo. Men den som be­stäm­de var en slotts­her­re och han kun­de bli rätt så arg.

Så in­tro­du­ce­ras den nya barn­te­a­tern ”Ka­ri­ne, Jo­en och...vem?” som spe­lar på Var­bergs fäst­ning. Publi­ken får änt­ra en av fäst­ning­ens por­tar och ta plats i ett mind­re rum. Där de får träf­fa Ka­ri­ne som är be­kym­rad. Vem har för­svun­nit.

Bland slot­tets tjäns­te­folk ger hon sig ut för att le­ta, men hon är in­te den en­da som är be­kym­rad. Allt ver­kar stå upp och ner på slot­tet den här dagen. Nå­gon har vält ut må­lar­färg, vänt upp och ned på tvätt­kor­gen och skrämt i väg hö­nor­na. Och ing­en ver­kar för­stå vem Ka­ri­ne egent­li­gen le­tar ef­ter.

– Vi vil­le gö­ra en te­a­ter som pas­sar de li­te mind­re bar­nen. Vis­sa tyc­ker att de dra­ma­ti­se­ra­de vis-

”Vi vil­le ge en li­te mer ny­an­se­rad bild av fång­ar­na. De är in­te de mör­da­re som man kanske kan tro” ING­ER ALE­BO Mu­sei­pe­da­gog

ning­ar­na kan va­ra läs­ki­ga när man går ner i ka­non­rum­men och det är mörkt och kallt, sä­ger Ing­er Ale­bo som skri­vit ma­nu­set.

TAN­KEN ÄR ATT pjä­sen lär ut ut­an att un­der­vi­sa och ska ge en käns­la för hur man lev­de på 1600-ta­let. Det hand­lar om att få se vil­ka per­so­ner som vis­ta­des på ett slott, i en kom­bi­na­tion av un­der­håll­ning och spän­ning be­rät­tar Ing­er Ale­bo.

Hu­vud­per­so­nen Ka­ri­ne är som kökspi­ga ett av al­la tjäns­te­folk. Hon le­tar och det är bråt­tom. Det gäl­ler att in­te stö­ta på slotts­her­ren - han som är så arg av sig. Han vill ha sin tvätt, sitt bröd och si­na grön­sa­ker i tid.

Två av be­sö­kar­na är Jon­na och An­ton Ny­ström från Lin­kö­ping som är på se­mes­ter i Var­berg. Pjä­sen var ro­lig tyc­ker de bå­da.

– Han som kun­de sjunga var bäst, han sjöng så ro­ligt, sä­ger Jon­na hutt­ran­des på borggården in­nan hon spring­er in till mu­se­et för näs­ta ak­ti­vi­tet.

PJÄ­SEN VI­SAS TVÅ gång­er var­je dag un­der som­ma­ren. Att te­a­tern är in­om­hus gör det ock­så möj­ligt att del­ta för dem som an­nars har svårt att ta sig runt på en vis­ning.

För barn finns även den dra­ma­ti­se­ra­de vand­ring­en Mar­gret­hes miss­tag. Fäst­ning­en hål­ler ock­så en vis­ning för den som vill lä­ra sig mer om fång­ar­nas öden. Med ett tids­spann på 500 år be­rät­tas histo­ri­er om de som en gång satt in­stäng­da. Vis­ning­en re­kom­men­de­ras från 10 år.

– Vi vil­le ge en li­te mer ny­an­se­rad bild av fång­ar­na. De är in­te de mör­da­re som man kanske kan tro, sä­ger Ing­er Ale­bo.

To­talt hålls 13 vis­ning­ar och pjä­ser per dag på fäst­nings­om­rå­det och pro­gram­met på­går till den 13 au­gusti.

AG­NES KÅGSTRÖM

SPÄN­NAN­DE. Skå­de­spe­lar­na drog med publi­ken i sö­kan­det ef­ter ”Vem”.

Bild: EDITH CAMILLA SVENSSON

Bild: EDITH CAMILLA SVENSSON

NÖJ­DA. Al­bin, An­ton, Jon­na och Le­vi­na Ny­ström med för­äld­rar var någ­ra av de som be­sök­te fö­re­ställ­ning­en.

Bild: EDITH CAMILLA SVENSSON

BARNVÄNLIGT. Pjä­sen spe­las i 1600-tals­mil­jö men är li­te mer ”snäll” än vand­ring­en på fäst­ning­en som vis­sa barn kan tyc­ka är läs­kig.

Bild: EDITH CAMILLA SVENSSON

HJÄLPS ÅT. Ka­ri­ne tar hjälp av mu­si­kan­ten i sitt sö­kan­de på slot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.